ކާށި ކަސްޓަރޑް

30 minutes

ވަޅޯ ވެފައި ހުންނަ ސެލެރީ ތުނި ކަރުދާހަށް ލާ އޮޅާލުމަށްފަހު އައިސް ފެން ޖަގަކަށް އެކޮޅުކޮޅުން ލާފައި 30 މިނެޓް ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު ނަގާށެވެ.

ބިސް ފޮނުއަރަންދެން ގިރާލާފައި ހަކުރު އެއްކޮށްފައި ހަކުރު ވިރެންދެން ގިރާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ބޯކިރާއި ކާރނޭޝަން މިލްކް އެއްކޮށް ގިރާލުމަށްފަހު ކުރީގެ ބަޔާއި އެއްކޮށް ގިރާލާފައި ބާކީ ބާޥަތްތައް ރަނގަޅަށް އެއްވަންދެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއަށް އަޅާލުމަށްފަހު އާވިން ކައްކާލާށެވެ.