ކާށި ކަސްޓަރޑް

30 minutes

ބިސްކޯދު ފަދަ ތަކެތި ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެއަޅާ އެއްޗެއްގެ އެތެރޭގައި ވަށައިގެން ބޮލޮޓިން ޕޭޕަރ ތަތްކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ބިސް ފޮނުއަރަންދެން ގިރާލާފައި ހަކުރު އެއްކޮށްފައި ހަކުރު ވިރެންދެން ގިރާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ބޯކިރާއި ކާރނޭޝަން މިލްކް އެއްކޮށް ގިރާލުމަށްފަހު ކުރީގެ ބަޔާއި އެއްކޮށް ގިރާލާފައި ބާކީ ބާޥަތްތައް ރަނގަޅަށް އެއްވަންދެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއަށް އަޅާލުމަށްފަހު އާވިން ކައްކާލާށެވެ.