ކާށި ކަސްޓަރޑް

30 minutes

ކްރީމް ވިޕް ކުރާއިރު ކުޑަ ލުނބޯ ހުތް ފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން އަވަހަށް ވިޕް ވާނެއެވެ.

ބިސް ފޮނުއަރަންދެން ގިރާލާފައި ހަކުރު އެއްކޮށްފައި ހަކުރު ވިރެންދެން ގިރާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ބޯކިރާއި ކާރނޭޝަން މިލްކް އެއްކޮށް ގިރާލުމަށްފަހު ކުރީގެ ބަޔާއި އެއްކޮށް ގިރާލާފައި ބާކީ ބާޥަތްތައް ރަނގަޅަށް އެއްވަންދެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއަށް އަޅާލުމަށްފަހު އާވިން ކައްކާލާށެވެ.