ކާށި ކަސްޓަރޑް

30 minutes

މަސްޓަރޑްގެ ތެރެއަށް ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން ހިކޭގޮތެއް ނުވާނެއެވެ.

ބިސް ފޮނުއަރަންދެން ގިރާލާފައި ހަކުރު އެއްކޮށްފައި ހަކުރު ވިރެންދެން ގިރާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ބޯކިރާއި ކާރނޭޝަން މިލްކް އެއްކޮށް ގިރާލުމަށްފަހު ކުރީގެ ބަޔާއި އެއްކޮށް ގިރާލާފައި ބާކީ ބާޥަތްތައް ރަނގަޅަށް އެއްވަންދެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއަށް އަޅާލުމަށްފަހު އާވިން ކައްކާލާށެވެ.