ކޮފީ ކަސްޓަރޑް

30 minutes

ކާފޫރު ތޮޅީގެ ތޮށިކޮޅު އެއްލާނުލާށެވެ. ސައި ނުވަތަ ކޮފީހަދަން ފެން ކައްކާއިރު ފެނުގެ ތެރެއަށް ލާށެވެ. ތަފާތު މީރު ރަހައެއް ދޭނެއެވެ.

ކަސްޓަރޑް ކޮޅު ފެން އަޅާފައި ގިރާލުމަށްފަހު އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުންކައްކާށެވެ. ރޯނުފިލަނީސް ހިކޭގޮތްވާނަމަ ކުޑަ ފެންފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޮލަވާންފެށުމުން ކިރާއި ގިރާފައިހުރި ކޮފީ އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.