ކޮފީ ކަސްޓަރޑް

30 minutes

ބިސް ގިރާއިރު ފަހަރަކު ބިހެއް ވަކިން ތައްޓަކަށް އަޅައިލުމަށްފަހު ގިރާ އެއްޗަށް އަޅާށެވެ. އެއީ ނުބައި ބިހެއް އެއްކުރެވިދާނެތީއެވެ.

ކަސްޓަރޑް ކޮޅު ފެން އަޅާފައި ގިރާލުމަށްފަހު އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުންކައްކާށެވެ. ރޯނުފިލަނީސް ހިކޭގޮތްވާނަމަ ކުޑަ ފެންފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޮލަވާންފެށުމުން ކިރާއި ގިރާފައިހުރި ކޮފީ އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.