ކޮފީ ކަސްޓަރޑް

30 minutes

އެއްކޮށް އޮތް މަހެއް ފިހާނަމަ އޭގެ އޭގެ ނިގުލުގެ ކޮޅުގައި އެލްމުނިއަމް ފޮއިލްކޮޅެއް އޮޅާލުމަށްފަހު ފިހާށެވެ. އޭރުން ނިގޫ ރީތިކޮށް ހުންނާނެއެވެ.

ކަސްޓަރޑް ކޮޅު ފެން އަޅާފައި ގިރާލުމަށްފަހު އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުންކައްކާށެވެ. ރޯނުފިލަނީސް ހިކޭގޮތްވާނަމަ ކުޑަ ފެންފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޮލަވާންފެށުމުން ކިރާއި ގިރާފައިހުރި ކޮފީ އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.