ކޮފީ ކަސްޓަރޑް

30 minutes

ބިހުގެ ހުދުބައި ގިރާއިރު ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން ގިރާލަން ފަސޭހަ ވާނެއެވެ.

ކަސްޓަރޑް ކޮޅު ފެން އަޅާފައި ގިރާލުމަށްފަހު އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުންކައްކާށެވެ. ރޯނުފިލަނީސް ހިކޭގޮތްވާނަމަ ކުޑަ ފެންފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޮލަވާންފެށުމުން ކިރާއި ގިރާފައިހުރި ކޮފީ އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.