ޗޮކޮލެޓް ކަސްޓަރޑް

30 minutes

ކާށި ރަނގަޅުތޯ ބަލައިލަން ބޭނުންވެއްޖިއްޔާ ތަޅުވައިލާށެވެ. ފެންހެލޭނަމަ އެކާށި ރަނގަޅު ވާނެއެވެ.

ފެނުގައި ކަސްޓަރޑް ކޮޅު ގިރާލާފައި އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާށެވެ.މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުން ކައްކާށެވެ. ރޯނުފިލަނީސް ހިކޭގޮތްވާނަމަ ފެން ފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. ބޮކިޖަހާ ކެކެންފެށީމާ ޗޮކޮލެޓްކޮޅާއި ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިއޮލަވީމާ އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.