ޗޮކޮލެޓް ކަސްޓަރޑް

30 minutes

ބްރައުން ޝުގަރ (ރަތްހަކުރު) މާބޮޑަށް ހަރުކޮށް ހުރިނަމަ ފުޅިއަކަށް އަޅާފައި ފުޅީގެ ތެރެއަށް ޕާންކޮޅެއް ލާށެވެ.

ފެނުގައި ކަސްޓަރޑް ކޮޅު ގިރާލާފައި އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާށެވެ.މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުން ކައްކާށެވެ. ރޯނުފިލަނީސް ހިކޭގޮތްވާނަމަ ފެން ފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. ބޮކިޖަހާ ކެކެންފެށީމާ ޗޮކޮލެޓްކޮޅާއި ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިއޮލަވީމާ އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.