ޗޮކޮލެޓް ކަސްޓަރޑް

30 minutes

މާބޮޑަށް ރަތްވެ (ދޮންވެ މަޑުވެފައި) ހުންނަ ޓޮމާޓޯ ގްރިލް ކުރުމަށާއި ފްރައި ކުރުމަށް ރަނގަޅު ވާނެއެވެ.

ފެނުގައި ކަސްޓަރޑް ކޮޅު ގިރާލާފައި އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާށެވެ.މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުން ކައްކާށެވެ. ރޯނުފިލަނީސް ހިކޭގޮތްވާނަމަ ފެން ފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. ބޮކިޖަހާ ކެކެންފެށީމާ ޗޮކޮލެޓްކޮޅާއި ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިއޮލަވީމާ އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.