ލެމަން ޕުޑިންގ

30 minutes

މަސާލާ ޕޭސްޓް ބަހައްޓާނަމަ މައްޗަށް ލޮނުކޮޅެއް ވިއްސާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން ދެތިން ދުވަސް ވަންދެން ހަލާކު ނުވެ ހުންނާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ބަޓަރާއި ކަކުރު ރަނަގަޅަށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާފައި ބިސް، ފުށް، ކިރު، އެއްކޮށް ކްރީމްއަށްވަންދެން ގިރާލާށެވެ. ދެން ތޮށްޓާއި ހުތް އެއްކޮށްލާށެވެ.ޓްރޭގައި ބަޓަރުހާކާލާފައި ގިރާފައިހުރި ބައި ޓްރޭއަށް އަލާފައި އާވިންކައްކާލާށެވެ. ނުވަތަ އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.