ލެމަން ޕުޑިންގ

30 minutes

ލުނބޯ ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަނގަމަތި ބޮޑު ފުޅިއަކަށް ފިނިފެން އަޅާފައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އެފެން ބަދަލު ކުރާށެވެ.

ފުރަތަމަ ބަޓަރާއި ކަކުރު ރަނަގަޅަށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާފައި ބިސް، ފުށް، ކިރު، އެއްކޮށް ކްރީމްއަށްވަންދެން ގިރާލާށެވެ. ދެން ތޮށްޓާއި ހުތް އެއްކޮށްލާށެވެ.ޓްރޭގައި ބަޓަރުހާކާލާފައި ގިރާފައިހުރި ބައި ޓްރޭއަށް އަލާފައި އާވިންކައްކާލާށެވެ. ނުވަތަ އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.