ލެމަން ޕުޑިންގ

30 minutes

މަސް ކައްކާއިރު މަސްކައްކާ ފެންގަނޑުތެރެއަށް ވިނިގަރ ނުވަތަ ލުނބޯ ހުތް ފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން މަސް ހުދުވެފައި ސާފުވާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ބަޓަރާއި ކަކުރު ރަނަގަޅަށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާފައި ބިސް، ފުށް، ކިރު، އެއްކޮށް ކްރީމްއަށްވަންދެން ގިރާލާށެވެ. ދެން ތޮށްޓާއި ހުތް އެއްކޮށްލާށެވެ.ޓްރޭގައި ބަޓަރުހާކާލާފައި ގިރާފައިހުރި ބައި ޓްރޭއަށް އަލާފައި އާވިންކައްކާލާށެވެ. ނުވަތަ އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.