ލެމަން ޕުޑިންގ

30 minutes

އެސެންސާއި ދިޔާ ކުލަ، ކާއެއްޗިއްސަށް އެޅުމަށް ބޭސްދޭ ބުމްބާ އެއް ބޭނުންކުރާށެވެ. އޭރުން ވަޒަން ކުރުމަށް ފަސޭހަ ވާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ބަޓަރާއި ކަކުރު ރަނަގަޅަށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާފައި ބިސް، ފުށް، ކިރު، އެއްކޮށް ކްރީމްއަށްވަންދެން ގިރާލާށެވެ. ދެން ތޮށްޓާއި ހުތް އެއްކޮށްލާށެވެ.ޓްރޭގައި ބަޓަރުހާކާލާފައި ގިރާފައިހުރި ބައި ޓްރޭއަށް އަލާފައި އާވިންކައްކާލާށެވެ. ނުވަތަ އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.