އީޒީ ވެޖްޓަބްލް ރައިސް

12 minutes

ކުޑަ ލުނބޯ ހުތްފޮދެއް ބޭނުން ވެއްޖިއްޔާ ލުނބޯ ފަޅައިލުމުގެ ބަދަލުގައި އުލަކުން ލުނބޯގައި ލޯވަޅެއް އަޅައިލުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ވަރަށް ހުތްފޮދެއް ނެރޭށެވެ.

ފުރަތަމަތަވާއުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ކެބެޖް، ކެރެޓް، ލީކްސް، ތޮޅި، ކަނަމަދު އަދި ޗިކަން ކިއުބް އަޅާލާފައި މިބާވަތްތައްރޯފިލަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ދެން ލޮނުކޮޅަކާއި ބަތް އަޅާފައި އެއްކޮށްފައި ލޮނު ހެޔޮވަރުކޮށްފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.