އީޒީ ވެޖްޓަބްލް ރައިސް

12 minutes

ކުޑަކޮށް ހަލާކުވެފައިވާ ތަރުކާރީ ބޭނުންކުރާނަމަ ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން ފިނި ފެނުގެ ތެރެއަށް ލުނބޯ ހުތް ކޮޅެއް ލާފައި އެފެނުގެ ތެރެއަށް ތަރުކާރީ ލާފައި 1 ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.

ފުރަތަމަތަވާއުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ކެބެޖް، ކެރެޓް، ލީކްސް، ތޮޅި، ކަނަމަދު އަދި ޗިކަން ކިއުބް އަޅާލާފައި މިބާވަތްތައްރޯފިލަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ދެން ލޮނުކޮޅަކާއި ބަތް އަޅާފައި އެއްކޮށްފައި ލޮނު ހެޔޮވަރުކޮށްފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.