އޮރެންޖްޕައި

45 minutes

ރިހައިގެ ލޮނު ގަދަވެއްޖެނަމަ މޮޑެފައި އޮތް ފުށްގަނޑަކުން 3-2 ގުޅަ ހަދާލުމަށްފަހު ( ފަސް އޮށުގެ ސައިޒަށް ) ރިހަ ތެއްޔަށް ލާފައި އިރުކޮޅަކު ކައްކާލުމަށްފަހު ނަގާށެވެ.

ފުށް ، ބަޓަރ، ބިސް، ޖޫސް، އަދި ލޮނު ކޮޅެއް އެއްކޮށްފައި ފުށްގަނޑު ދަމާލެވޭވަރަށް މޮޑެލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރުކޮޅެއް ހާކާފައި މޮޑުނު ފުށްގަނޑު 1 އިންޗީގެ ބޯމިނަށް ޓްރޭގައި ފަތުރާލާފައި މަތީ ގައި އޮރެންޖް ޖޭމް ހާކާފައި މައްޗަށް ކާށިހުނި ބުރުވާލާށެވެ. އަވްނގައި ފިހެލާށެވެ. ޕައި ހިހޫވީމާމަތީގައި އޮރންޖްފޮތިތައް އަތުރާލާފައި އޮރެންޖް އައިސިންގ ބޭގަކަށް އަޅާފައި ކާރިފަށް ޑެކަރޭޓް ކޮށްލާށެވެ.