ކެރެޓް ކޭކް

45 minutes

ޖޭމާއި އަސާރަ ފަދަ ތަކެތި ހަދާއިރު ވަރަށް ތާޒާ މޭވަޔާއި ތަރުކާރީ ބޭނުންކުރާށެވެ. ހަލާކުވެ ދޮންވެފައި ވާނަމަ ގިނަދުވަހަކު ނުބެހެއްޓޭނެއެވެ.

ހަކުރާއި ބަޓަރު އެއްކޮށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާށެވެ. ފުށާއި ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އަދި ހިކިކިރު އެއްކޮށް ފުރާނާލާށެވެ. ދެން ފަހަރަކު ފުށްކޮޅަކާއި ބިހެއްއަޅަމުން ގިރާފައިހުރި ބަޓަރާއި އެއްކޮށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާފައި ކެރެޓް ، ލުނބޯހުތް، އަދި ކެޖޫނަޓް އެއްކޮށްފައި ޓްރޭގައި ބަޓަރުހާކާފައި ފުށްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.