ކެރެޓް ކޭކް

45 minutes

ސްޕެގެޓީއާއި ނޫޑްލްސް ފަދަ ބާވަތްތައް ކައްކާ ނިމުމުން ބޭލުމަށްފަހު ކުޑަ ބަޓަރު ކޮޅެއް ނުވަތަ ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އެއްކޮށްލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން ތަތްލާގޮތް ކުޑަވާނެއެވެ.

ހަކުރާއި ބަޓަރު އެއްކޮށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާށެވެ. ފުށާއި ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އަދި ހިކިކިރު އެއްކޮށް ފުރާނާލާށެވެ. ދެން ފަހަރަކު ފުށްކޮޅަކާއި ބިހެއްއަޅަމުން ގިރާފައިހުރި ބަޓަރާއި އެއްކޮށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާފައި ކެރެޓް ، ލުނބޯހުތް، އަދި ކެޖޫނަޓް އެއްކޮށްފައި ޓްރޭގައި ބަޓަރުހާކާފައި ފުށްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.