ކެރެޓް ކޭކް

45 minutes

އަތުންނާއި ވަޅިން ފިޔާގެ ވަސް ފިލުވައިލުމަށް އަތުގައާއި ވަޅީގައި ލުނބޯ ހުތްކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. ޝެލޮޓްސް ( ކުދިފިޔާ ) ތޮށި ނޮޅަން ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ހޫނު ފެނަށް ލާފައި 1 ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.

ހަކުރާއި ބަޓަރު އެއްކޮށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާށެވެ. ފުށާއި ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އަދި ހިކިކިރު އެއްކޮށް ފުރާނާލާށެވެ. ދެން ފަހަރަކު ފުށްކޮޅަކާއި ބިހެއްއަޅަމުން ގިރާފައިހުރި ބަޓަރާއި އެއްކޮށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާފައި ކެރެޓް ، ލުނބޯހުތް، އަދި ކެޖޫނަޓް އެއްކޮށްފައި ޓްރޭގައި ބަޓަރުހާކާފައި ފުށްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.