ބަނާނާ ކޭކް

45 minutes

ހިކި މޭވާ ބަހައްޓާއިރު ރަނގަޅަށް ވައި ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން ގިނަދުވަހު ހަލާކުނުވެ ހުންނާނެއެވެ.

ބަޓަރާއި ހަކުރު އެއްކޮށް އޮމާން ވަންދެން ގިރާލާށެވެ. ފުށާއި ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އަދި ހިކިރު އެއްކޮށް ފުރާނާލާފައި ފަހަރަކު ފުށްކޮޅަކާއި ބިހަކާއި އެކު ކުރީގެ ބަޔާއި އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާފައި ދޮންކެޔޮ އެއްކޮލާށެވެ. ދެން ޓްރޭގައި ބަޓަރުހާކާފައި ފުށްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުންފިހެލާށެވެ.