ބަނާނާ ކޭކް

45 minutes

އޮލިވް އޮއިލް ގިނަދުވަހު ފްރިޖުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ކުޑަ ހަކުރުކޮޅެއް ފުޅިއަށް ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ބަޓަރާއި ހަކުރު އެއްކޮށް އޮމާން ވަންދެން ގިރާލާށެވެ. ފުށާއި ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އަދި ހިކިރު އެއްކޮށް ފުރާނާލާފައި ފަހަރަކު ފުށްކޮޅަކާއި ބިހަކާއި އެކު ކުރީގެ ބަޔާއި އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާފައި ދޮންކެޔޮ އެއްކޮލާށެވެ. ދެން ޓްރޭގައި ބަޓަރުހާކާފައި ފުށްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުންފިހެލާށެވެ.