ބޭސިކް ޗޮކޮލެޓް ކޭކް

45 minutes

ކުޑަ ލުނބޯ ހުތްފޮދެއް ބޭނުން ވެއްޖިއްޔާ ލުނބޯ ފަޅައިލުމުގެ ބަދަލުގައި އުލަކުން ލުނބޯގައި ލޯވަޅެއް އަޅައިލުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ވަރަށް ހުތްފޮދެއް ނެރޭށެވެ.

ފުށާއި ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އަދިކޮކޯ އެއްކޮށް ފުރާނާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ބަޓަރާއި ހަކުރު އެއްކޮށް ގިރާލާފައި ޗޮކޮލެޓްވެސް ކުދިކުދިކޮށް ކޮށާލާފައި ނުވަތަ ގާނާފައި އެއްކޮށްފައި ފަހަރަކު ބިހަކާއި ފުށްކޮޅެއް އަޅަމުން ގިރަމުންދާށެވެ.ކިރާއި އެސެންސްވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޮމާންވަންދެން ގިރުނީމާ ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރުކޮޅެއްހާކާފައި ފުށްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުންފިހެލާށެވެ.