ބަޓަރުކޭކް

45 minutes

ތަރުކާރީ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ފެން އުކާ ނުލާށެވެ. ބަތް ނުވަތަ ރިހަ ކައްކަން އެފެން ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އެފެނުގައި އެތައް ވިޓަމިނެއް އެކުލެވިގެން ވާނެއެވެ.

ބަޓަރާއި ހަކުރު އެއްކޮށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާށެވެ ފުށާއި ބޭކިންގް ޕައުޑަރ އެއްކޮށް ފުރާނާލާށެވެ. ދެން ފަހަރަކުފުށްކޮޅަކަޢި ބިފޮދެއް އަޅަމުންގޮސް އޮމާންވަން ދެން ގިރުނީމާ އެސެންސްވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރުކޮޅެއް ހާކާފައި ފުށްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.