ބަޓަރުކޭކް

45 minutes

ޖޭމާއި އަސާރަ ފަދަ ތަކެތި ހަދާއިރު ވަރަށް ތާޒާ މޭވަޔާއި ތަރުކާރީ ބޭނުންކުރާށެވެ. ހަލާކުވެ ދޮންވެފައި ވާނަމަ ގިނަދުވަހަކު ނުބެހެއްޓޭނެއެވެ.

ބަޓަރާއި ހަކުރު އެއްކޮށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާށެވެ ފުށާއި ބޭކިންގް ޕައުޑަރ އެއްކޮށް ފުރާނާލާށެވެ. ދެން ފަހަރަކުފުށްކޮޅަކަޢި ބިފޮދެއް އަޅަމުންގޮސް އޮމާންވަން ދެން ގިރުނީމާ އެސެންސްވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރުކޮޅެއް ހާކާފައި ފުށްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.