ބަޓަރުކޭކް

45 minutes

ފްރިޖަށް މަސް ލާއިރު ބުރިބުރި ކުރުމަށްފަހު އެއްފަހަރަށް ވާވަރަށް ކޮތަޅަކަށް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޮންޓެއިނަރ ތަކަކަށް ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ބަޓަރާއި ހަކުރު އެއްކޮށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާށެވެ ފުށާއި ބޭކިންގް ޕައުޑަރ އެއްކޮށް ފުރާނާލާށެވެ. ދެން ފަހަރަކުފުށްކޮޅަކަޢި ބިފޮދެއް އަޅަމުންގޮސް އޮމާންވަން ދެން ގިރުނީމާ އެސެންސްވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރުކޮޅެއް ހާކާފައި ފުށްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.