ބަޓަރުކޭކް

45 minutes

އައިސް ކްރީމް ސާރވް ކުރާއިރު މައްޗަށް ޗޮކޮލެޓްކޮޅެއް ނުވަތަ މާރމަލޭޑް ކޮޅެއް ލާށެވެ. އެއީ ރީތި ކުރުމަށެވެ.

ބަޓަރާއި ހަކުރު އެއްކޮށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާށެވެ ފުށާއި ބޭކިންގް ޕައުޑަރ އެއްކޮށް ފުރާނާލާށެވެ. ދެން ފަހަރަކުފުށްކޮޅަކަޢި ބިފޮދެއް އަޅަމުންގޮސް އޮމާންވަން ދެން ގިރުނީމާ އެސެންސްވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރުކޮޅެއް ހާކާފައި ފުށްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.