ބަޓަރުކޭކް

45 minutes

ޕާޕަރ ތެލުލުމުގެ ބަދަލުގައި މައިކްރޯ ވޭވް އަވަނުގައި ފިހެލާށެވެ. އޭރުން ތެޔޮ ބޭނުން ނުކުރާ މީހުނަށް ކަމުދާނެއެވެ.

ބަޓަރާއި ހަކުރު އެއްކޮށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާށެވެ ފުށާއި ބޭކިންގް ޕައުޑަރ އެއްކޮށް ފުރާނާލާށެވެ. ދެން ފަހަރަކުފުށްކޮޅަކަޢި ބިފޮދެއް އަޅަމުންގޮސް އޮމާންވަން ދެން ގިރުނީމާ އެސެންސްވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރުކޮޅެއް ހާކާފައި ފުށްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.