ޗޮކޮލެޓް މޫސް

01 hour

ޖެލީ އަވަހަށް ސެޓްކުރަން ބޭނުންނަމަ 30 މިނެޓް ފްރީޒަރުގައި ބަހައްޓާފައި ނެގުމަށްފަހު ފުރިޖުގެ ތިރިއަށް ލާށެވެ.

ފުރަތަމަ ބިހުގެ ގޮބޮޅިއާއި އައިސިން ޝުގަރ އަދި ވެނީލާ އެސެންސް އެއްކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް 13 ވަރަކަށް މިނިޓް ވަންދެން ނުވަތަ ރަނގަޅަށް ގިރެން ދެން ގިރާލާށެވެ. ކްރީމް އާއި ހިކިރު އެއްކޮށް ރަނގަޅަށް ގިރާފައި އެބައި ވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޖެލެޓިންކޮޅު ހޫނުފެން ފޮދެއް ގައި ގިރާފއި އެބައިވެސް ކުރީގެ ބަޔާއި އެއްކޮށް މިކްސްކޮށްފައި ޓްރޭއަކަށް ނުވަތަ ބޯލްއަކަށް އަޅާފއި ސެޓް ކުރަން ބަހައްޓާށެވެ.