މަޝްރޫމް ވިތް ސޮސެޖް ރައިސް

15 minutes

މަޑުވެފައި ހުންނަ ކޯންފްލެކްސް މުރަނަ ކުރަން ބޭނުންނަމަ ބޭކިން ޓްރޭއަކަށް އަޅައިލުމަށްފަހު 10 މިނެޓް ވަންދެން އަވަނުން ހޫނު ކޮށްލާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ސޮސެޖް، މަޝްރޫމް، ނަޓް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.