މަޝްރޫމް ވިތް ސޮސެޖް ރައިސް

15 minutes

ތާޒާ މަހެއްނަމަ މަހުގެ ހުޅުނބު ހުނާނާނީ މަހުގައި ރަނގަޅަށް ހަރުލާފައެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ސޮސެޖް، މަޝްރޫމް، ނަޓް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.