މަޝްރޫމް ވިތް ސޮސެޖް ރައިސް

15 minutes

ބޮޑެތިކޮށް ހުންނަ ލީކްސް އަށްވުރެ ކުދިކުދިކޮށް ހުންނަ ލީކްސްގެ ރަހަ މީރުވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ސޮސެޖް، މަޝްރޫމް، ނަޓް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.