މަޝްރޫމް ވިތް ސޮސެޖް ރައިސް

15 minutes

އެސެންސާއި ދިޔާ ކުލަ، ކާއެއްޗިއްސަށް އެޅުމަށް ބޭސްދޭ ބުމްބާ އެއް ބޭނުންކުރާށެވެ. އޭރުން ވަޒަން ކުރުމަށް ފަސޭހަ ވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ސޮސެޖް، މަޝްރޫމް، ނަޓް، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.