އެޕަލް ކޭކް

45 minutes

ކްރީމް ފުރިޖަށް ނުލާ ތާޒާކޮށް ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ކްރީމްފުޅި ނުވަތަ އެއަޅާފައި ހުރި ކޮންޓޭނަރ ފިނިފެން އެއްޗަކަށް ލުމަށްފަހު ފޮތިގަނޑަކުން މަތި ބަންދުކޮށްފައި ފޮތިގަނޑުގެ ކޮޅު ފެނުގައި ޖެހޭގޮތަށް ބަހައްޓާށެވެ. އަދި ދުވާލަކު ދެފަހަރު ފެން ބަދަލުކުރާށެވެ.

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުށް، ފޮނިތޮށި، ރަތްހަކުރު، އެއްކޮށްފައި އާފަލު ފޮތިތަކުގައި ހާކާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ބިސް ކެސްޓަރޝުގަރ ކޯން އޮއިލް އެއްކޯށް ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ފުށާއި ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާށެވެ. ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރުކޮޅޭއް ހާކާލާފައި އާފަލުފޮތިތަކުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ޓްރޭގައި އަތުރާލާފައި ފުށްގަނޑުންވެސް ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އަޅާފައި ބާކީ އާފަލް ފޮތިތައް ފަތުރާލާފައި ފުށްގަނޑުގެ ބާކީ މައްޗަށް އަޅާލާފައި އަވަންގެ ހޫނުމިން މެދުމިނުގައި ބަހައްޓައިގެން ފިހެލާށެވެ.