އެޕަލް ކޭކް

45 minutes

ދިގު ބަށިން ހިތި ފިލުވައިލުމަށް ބަށި ފޮތިފޮތި ކޮށްލާފައި މައްޗަށް ލޮނުކޮޅެއް ބުރުވާލުމަށްފަހު 1 ގަޑިއިރު ބަހައްޓާފައި ފެނުން ދޮވެލާށެވެ.

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުށް، ފޮނިތޮށި، ރަތްހަކުރު، އެއްކޮށްފައި އާފަލު ފޮތިތަކުގައި ހާކާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ބިސް ކެސްޓަރޝުގަރ ކޯން އޮއިލް އެއްކޯށް ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ފުށާއި ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާށެވެ. ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރުކޮޅޭއް ހާކާލާފައި އާފަލުފޮތިތަކުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ޓްރޭގައި އަތުރާލާފައި ފުށްގަނޑުންވެސް ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އަޅާފައި ބާކީ އާފަލް ފޮތިތައް ފަތުރާލާފައި ފުށްގަނޑުގެ ބާކީ މައްޗަށް އަޅާލާފައި އަވަންގެ ހޫނުމިން މެދުމިނުގައި ބަހައްޓައިގެން ފިހެލާށެވެ.