އެޕަލް ކޭކް

45 minutes

ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ހަދާއިރު ތެލުލުމުގެ ކުރިން އެއްޗަކަށް ފެން އަޅާލުމަށްފަހު ލޮނުކޮޅަކާއި ރީނދޫކޮޅެއް ލާފައި އެފެނުގެ ތެރެއަށް އަލުވިތައް ލާފައި ނެގުމަށްފަހު ސާފު ފޮތިގަނޑަކުން ހިއްކާލާށެވެ. ރީތި ކުލަ އަންނާނެއެވެ.

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުށް، ފޮނިތޮށި، ރަތްހަކުރު، އެއްކޮށްފައި އާފަލު ފޮތިތަކުގައި ހާކާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ބިސް ކެސްޓަރޝުގަރ ކޯން އޮއިލް އެއްކޯށް ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ފުށާއި ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާށެވެ. ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރުކޮޅޭއް ހާކާލާފައި އާފަލުފޮތިތަކުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ޓްރޭގައި އަތުރާލާފައި ފުށްގަނޑުންވެސް ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އަޅާފައި ބާކީ އާފަލް ފޮތިތައް ފަތުރާލާފައި ފުށްގަނޑުގެ ބާކީ މައްޗަށް އަޅާލާފައި އަވަންގެ ހޫނުމިން މެދުމިނުގައި ބަހައްޓައިގެން ފިހެލާށެވެ.