އެޕަލް ކޭކް

45 minutes

އަލުވި ބޭކްކުރާނަމަ އޭގެ ވަށައިގެން ބަޓަރު ނުވަތަ މާޖެރިން ކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. އޭރުން ރަނގަޅުވެފައި ބޭރު ފަޅައިގެނެއް ނުދާނެއެވެ. ފަސްމީރު މަސްދަޅުން ފެލާލާ ތެޔޮ ތަރުކާރީ ރިހަ ކައްކާއިރު ކަމުދާނެއެވެ. އޭރުން ރަހަވެސް މީރުވާނެއެވެ.

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުށް، ފޮނިތޮށި، ރަތްހަކުރު، އެއްކޮށްފައި އާފަލު ފޮތިތަކުގައި ހާކާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ބިސް ކެސްޓަރޝުގަރ ކޯން އޮއިލް އެއްކޯށް ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ފުށާއި ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް އޮމާންވަންދެން ގިރާލާށެވެ. ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރުކޮޅޭއް ހާކާލާފައި އާފަލުފޮތިތަކުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ޓްރޭގައި އަތުރާލާފައި ފުށްގަނޑުންވެސް ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އަޅާފައި ބާކީ އާފަލް ފޮތިތައް ފަތުރާލާފައި ފުށްގަނޑުގެ ބާކީ މައްޗަށް އަޅާލާފައި އަވަންގެ ހޫނުމިން މެދުމިނުގައި ބަހައްޓައިގެން ފިހެލާށެވެ.