ޗޮކުލެޓް ބޯޅަ

05 minutes

ފޮނިތޮށި، ކާފޫރުތޮޅި، ކަރަންފޫ އެއްކޮށް މުގުރާލުމަށްފަހު ކުޑަ ލޮނުކޮޅަކާ އެއްކޮށްލާފައި ފުޅިއަކަށް އަޅައި މަތި ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ. ފޮނި އެއްޗަކަށް ބޭނުންކުރާނަމަ ކުޑަ ހަކުރުކޮޅަކާ އެއްކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ކުޑަ ތެއްޔެއްގައި ބަޓަރު ކޮޅު ހޫނުކޮލާފައި ގެރިކިރާއި ކޮކޮއާ ޕައުޑަރު އެއްކޮށް އޮލަވަންދެން ކައްކާލައްވާށެވެ.
ދެން ޗޮކްލެޓް ކޭކް ފުނޑުކޮށްލެއްވުމަށްފަހު ތައްޔާރު ކުރި ދިޔައި ޗޮކްލެޓް އަޅުއްވައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލައްވާށެވެ. ދެން ހިހޫވުމުން ރީތިކޮށް ގުޅަ ވަށައި ޓްރޭއެއްގައި އަތުރުއްވާށެވެ.