ޗޮކުލެޓް ބޯޅަ

05 minutes

އެލްމިނިއަމް ތެލިފަދަ ތަކެތީގެ އެތެރެރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބައިޖޯޑު ފެނުގެ ތެރެއަށް 1 ޖޯޑު ބައި ވިނިގަރ އަޅާފައި 15 މިނެޓް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.

ކުޑަ ތެއްޔެއްގައި ބަޓަރު ކޮޅު ހޫނުކޮލާފައި ގެރިކިރާއި ކޮކޮއާ ޕައުޑަރު އެއްކޮށް އޮލަވަންދެން ކައްކާލައްވާށެވެ.
ދެން ޗޮކްލެޓް ކޭކް ފުނޑުކޮށްލެއްވުމަށްފަހު ތައްޔާރު ކުރި ދިޔައި ޗޮކްލެޓް އަޅުއްވައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލައްވާށެވެ. ދެން ހިހޫވުމުން ރީތިކޮށް ގުޅަ ވަށައި ޓްރޭއެއްގައި އަތުރުއްވާށެވެ.