ޕޮޓޭޓޯ ވިތް ޕީސް ކަރީ

45 minutes

މާމުއި މާބޮޑަށް އޮލަވެފައި ހުރިނަމަ މާމުއި ފުޅި ހޫނުފެން އެއްޗަކަށް ލާށެވެ. އޭރުން ފަސޭހައިން ދިޔާވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ސީޑްސް، ހިކަނދި- ރާނބާ، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި މޯޅިވީމާ ކިރު ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ކެކިގަތީމާ ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.