ޕޮޓޭޓޯ ވިތް ޕީސް ކަރީ

45 minutes

ދަޅުގައި ހުންނަ މޭވާއާއި ތަރުކާރީގެ ބާކީ ވެފައި ހުންނަ ބައި ފުރިޖަށް ލާނަމަ މަތިޖެހި އެއްޗަކަށް ލާފައި ފުރިޖްގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ސީޑްސް، ހިކަނދި- ރާނބާ، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި މޯޅިވީމާ ކިރު ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ކެކިގަތީމާ ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.