ޕޮޓޭޓޯ ވިތް ޕީސް ކަރީ

45 minutes

ބަނަސް ނުވަތަ ޕާން ހޫނު ކުރަން ބޭނުންނަމަ ތެތްކަރުދާސް ކޮޅަކަށް ލާފައި ހޫނު އަވަނުގައި 5 މިނެޓް ވަންދެން ހޫނުކޮށްލާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ސީޑްސް، ހިކަނދި- ރާނބާ، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި މޯޅިވީމާ ކިރު ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ކެކިގަތީމާ ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.