ޕޮޓޭޓޯ ވިތް ޕީސް ކަރީ

45 minutes

ކޭކް ފިހާ ފުށްގަނޑު ބޭކިންގ ޓްރޭއަށް އަޅާއިރު ތަށީގެ ކައިރި ފަށަށް އުސްވާގޮތަށް އަޅާށެވެ. އެއީ ފިހެވޭއިރު މެދަށް އުސްވާގޮތް ކުޑަ ކުރުމަށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ސީޑްސް، ހިކަނދި- ރާނބާ، އެއްކޮށް އަޅާލާފައި މޯޅިވީމާ ކިރު ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ކެކިގަތީމާ ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.