ސްވީޓް އެން ސަވަރ ފިޝް

45 minutes

ލީކްސް ފުރިޖަށް ލާނަމަ ކޮތަޅަކަށް ލާފައި ބަންދު ކުރުމަށްފަހު ލާށެވެ. ނޫނީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ރަހަ ދާނެއެވެ.

ބިސް ، އސޭމިރުސް ، ލޮނު ، ކޯން ފްލަރކޮޅު އެއްކޮށް ގިރާފައި މަސްކޮޅު އޭގެތެރެއަށްލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ތަވަޔަށް ތެޔޮ އަޅާފައި ތެޔޮ ކެކިގަތީމާ މަސްތައް އތެރެ މަޑުކޮށް ބޭރަށް މަޑު ބްރައުން ކުލަ އެއް އަރާވަރަށް ތެލުލާފައި ބަހައްޓާށެވެ، ދެން ތަވާއުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުދަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވިމާ ފިޔާ ،ކެޕްސިކަމް، މިރުސް، އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ މަސްފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާ ބާވަތެއް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން މަސްއެއްކޮށްފައި 1 މިނިޓް ކެކުނީމާ އުނދުން މަތިންބާލާށެވެ،