ސްވީޓް އެން ސަވަރ ފިޝް

45 minutes

ނޫޑްލްސް ޕެކެޓްގެ އެތެރޭގައި އޮންނަ ކުޑަ ޕެކެޓް ( ސޫޕް ޕެކެޓް ) އެއްލާ ނުލާށެވެ. މުގުރިހަ ނޫނީ ތަރުކާރީ ރިހައެއް ނޫނީ ތަރުކާރީގެ ބަތެއް ތައްޔާރުކުރާއިރު ބޭނުން ކުރުމުން ރަހަ މީރުވާނެއެވެ.

ބިސް ، އސޭމިރުސް ، ލޮނު ، ކޯން ފްލަރކޮޅު އެއްކޮށް ގިރާފައި މަސްކޮޅު އޭގެތެރެއަށްލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ތަވަޔަށް ތެޔޮ އަޅާފައި ތެޔޮ ކެކިގަތީމާ މަސްތައް އތެރެ މަޑުކޮށް ބޭރަށް މަޑު ބްރައުން ކުލަ އެއް އަރާވަރަށް ތެލުލާފައި ބަހައްޓާށެވެ، ދެން ތަވާއުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުދަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވިމާ ފިޔާ ،ކެޕްސިކަމް، މިރުސް، އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ މަސްފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާ ބާވަތެއް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން މަސްއެއްކޮށްފައި 1 މިނިޓް ކެކުނީމާ އުނދުން މަތިންބާލާށެވެ،