މަސްޓަރޑް ބީފް ކަރީ

45 minutes

ހިކިފައި ނުވަތަ ހަރުވެފައިވާ ޗީޒް ގާނާލުމަށްފަހު އޮމްލެޓް ނުވަތަ ސޯސް ފަދަ ތަކެތި ހަދަން ބޭނުންކުރާށެވެ.

ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާފައި ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ހކަނދި- ރާނބާ، މިރުސް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ކިރު ފަޔަވައި ބާކީ ތަކެތި އެއްކޮށްފައި މަޑުގިނީގައި ރޯފިލަންދެން ހަނާކޮށްފައި ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިގަތީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.