މަސްޓަރޑް ބީފް ކަރީ

45 minutes

ބިސްކޯދު ހަދަން ތައްޔާރުކުރާ ފުށްގަނޑު ކެފުމުގެ ކުރިން ކަޓަރުގައި ފުށްކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. އޭރުން ތަތްލާގޮތެއް ނުވާނެއެވެ.

ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާފައި ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ހކަނދި- ރާނބާ، މިރުސް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ކިރު ފަޔަވައި ބާކީ ތަކެތި އެއްކޮށްފައި މަޑުގިނީގައި ރޯފިލަންދެން ހަނާކޮށްފައި ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިގަތީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.