ބޭކްޑް ޗީޒީ ޗިކަން

45 minutes

ފެހި މިރުސް ގިނަދުވަހު ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ފުޅިއަކަށް މިރުސް އަޅާފައި ރީނދޫކޮޅަކާއި ލޮނުކޮޅެއް ލާފައި އަވީގައި ބަހައްޓާށެވެ.


ފިޔާ، އިނގުރު ، ލޮނުމެދު، މިރުސް، ކޮތަނބިރި ، ދިރި، ޓޮމާޓޯ އެއްކޮށްފައި ފުނޑާލާށެވެ. ދެން ކުކުޅުމަސްތަކާއި އެއްކޮށް މޮޑެލާފައި ޓްރޭއަށް އޅާފައި މައްޗަށް ޗީޒް ބުރުވާލާފައި އަވަންގައި ފިހެލާށެވެ.