ބޭކްޑް ޗީޒީ ޗިކަން

45 minutes

އާމަންޑްގެ ތޮށި ފަސޭހައިން ނޮޅަން ބޭނުންނަމަ ފެނަށް ލާފައި ކުޑަ އިރުކޮޅަކު ބަހައްޓާށެވެ.


ފިޔާ، އިނގުރު ، ލޮނުމެދު، މިރުސް، ކޮތަނބިރި ، ދިރި، ޓޮމާޓޯ އެއްކޮށްފައި ފުނޑާލާށެވެ. ދެން ކުކުޅުމަސްތަކާއި އެއްކޮށް މޮޑެލާފައި ޓްރޭއަށް އޅާފައި މައްޗަށް ޗީޒް ބުރުވާލާފައި އަވަންގައި ފިހެލާށެވެ.