ޕްރޯން އެން ޔޯގަރޓް ކަރީ

30 minutes

ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ތެލި ސަމްސާ އޫ ފަދަ ތަކެތި ޕޮލިޝް ކުރުމަށް ލުނބޯ ތޮށި އުނގުޅާލުމަށްފަހު ތާފަނާފެނުން ދޮވެލާށެވެ.


ޑިނގާ ޔޯގަރޓް ، ރީނދޫ، އަދިކިރު ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ގްރައިންޑަރުގައި ފުނޑާލާށެވެ. ދެން ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް ތެއްޔަށް އަޅާލާފައި ރޯފިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ.