ޕްރޯން އެން ޔޯގަރޓް ކަރީ

30 minutes

ދިގު ބަށިން ހިތި ފިލުވައިލުމަށް ބަށި ފޮތިފޮތި ކޮށްލާފައި މައްޗަށް ލޮނުކޮޅެއް ބުރުވާލުމަށްފަހު 1 ގަޑިއިރު ބަހައްޓާފައި ފެނުން ދޮވެލާށެވެ.


ޑިނގާ ޔޯގަރޓް ، ރީނދޫ، އަދިކިރު ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ގްރައިންޑަރުގައި ފުނޑާލާށެވެ. ދެން ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް ތެއްޔަށް އަޅާލާފައި ރޯފިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ.