ޕްރޯން އެން ޔޯގަރޓް ކަރީ

30 minutes

ހިކި މޭވާ ބަހައްޓާއިރު ރަނގަޅަށް ވައި ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން ގިނަދުވަހު ހަލާކުނުވެ ހުންނާނެއެވެ.


ޑިނގާ ޔޯގަރޓް ، ރީނދޫ، އަދިކިރު ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ގްރައިންޑަރުގައި ފުނޑާލާށެވެ. ދެން ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް ތެއްޔަށް އަޅާލާފައި ރޯފިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ.