ޕްރޯން އެން ޔޯގަރޓް ކަރީ

30 minutes

ފެހި މިރުސް ގިނަދުވަހު ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ފުޅިއަކަށް މިރުސް އަޅާފައި ރީނދޫކޮޅަކާއި ލޮނުކޮޅެއް ލާފައި އަވީގައި ބަހައްޓާށެވެ.


ޑިނގާ ޔޯގަރޓް ، ރީނދޫ، އަދިކިރު ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ގްރައިންޑަރުގައި ފުނޑާލާށެވެ. ދެން ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް ތެއްޔަށް އަޅާލާފައި ރޯފިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ.