ޕްރޯން އެން ޔޯގަރޓް ކަރީ

30 minutes

ތަރުކާރީ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ފެން އުކާ ނުލާށެވެ. ބަތް ނުވަތަ ރިހަ ކައްކަން އެފެން ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އެފެނުގައި އެތައް ވިޓަމިނެއް އެކުލެވިގެން ވާނެއެވެ.


ޑިނގާ ޔޯގަރޓް ، ރީނދޫ، އަދިކިރު ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ގްރައިންޑަރުގައި ފުނޑާލާށެވެ. ދެން ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް ތެއްޔަށް އަޅާލާފައި ރޯފިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ.