ޕްރޯން އެން ޔޯގަރޓް ކަރީ

30 minutes

ތަރުކާރީއާއި މޭވާގައި ހަޑި ހުރިނަމަ ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ފެނުން ދޮވެލާށެވެ.


ޑިނގާ ޔޯގަރޓް ، ރީނދޫ، އަދިކިރު ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ގްރައިންޑަރުގައި ފުނޑާލާށެވެ. ދެން ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް ތެއްޔަށް އަޅާލާފައި ރޯފިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ.