ޕްރޯން އެން ޔޯގަރޓް ކަރީ

30 minutes

އާފަލު ބޭކް ކުރާނަމަ ބޭކް ކުރުމުގެ ކުރިން އާފަލް ފަޅިމަތީގައި ވަޅިއަކުން ރޮނގު އަޅައިލާށެވެ. އޭރުން ފަސޭހައި ފަޅަގެނެއް ނުދާނެއެވެ.


ޑިނގާ ޔޯގަރޓް ، ރީނދޫ، އަދިކިރު ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ގްރައިންޑަރުގައި ފުނޑާލާށެވެ. ދެން ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް ތެއްޔަށް އަޅާލާފައި ރޯފިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ.