ފްރައިޑް އެގް ކަރީ

45 minutes

ދިޔާކޮށް ހުންނަ ސޫޕް އޮލަކުރަން ބޭނުންނަމަ ކައްކާފައި އޮތް އަލުތްވެއް ގާނާލުމަށްފަހު ސޫޕާ އެއްކޮށް ކައްކާފައި ފުރާނާލާށެވެ.


ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާ. މިރުސް، އެއްކޮށް އަޅާލުމަށްފަހު ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބިހާއި ކިރު ފިޔަވައި ބާކީ ތަކެތި އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން ބާކީ ދެބައި އެއްކޮށްފައިހަވާދުގަނޑު ކުޑަކޮށް ހިކިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ.