ފްރައިޑް އެގް ކަރީ

45 minutes

ކެރެޓް ފަދަ ތަރުކާރީ ތާޒާކަންމަތީ ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ކޮތަޅުން ނަގާފައި އަނދިރި ތަނެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ.


ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާ. މިރުސް، އެއްކޮށް އަޅާލުމަށްފަހު ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބިހާއި ކިރު ފިޔަވައި ބާކީ ތަކެތި އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން ބާކީ ދެބައި އެއްކޮށްފައިހަވާދުގަނޑު ކުޑަކޮށް ހިކިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ.