ފްރައިޑް އެގް ކަރީ

45 minutes

ފްރެންޗް ފްރައިސް ތެލުލާއިރު ތެލުލުމުގެ ކުރިން އޭގެ ބޭރުގައި ފުށްކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. އޭރުން ކުލަ ރީތިވާނެއެވެ.


ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާ. މިރުސް، އެއްކޮށް އަޅާލުމަށްފަހު ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބިހާއި ކިރު ފިޔަވައި ބާކީ ތަކެތި އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން ބާކީ ދެބައި އެއްކޮށްފައިހަވާދުގަނޑު ކުޑަކޮށް ހިކިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ.