ފްރައިޑް އެގް ކަރީ

45 minutes

އެއްކޮށް އޮތް މަހެއް ފިހާނަމަ އޭގެ އޭގެ ނިގުލުގެ ކޮޅުގައި އެލްމުނިއަމް ފޮއިލްކޮޅެއް އޮޅާލުމަށްފަހު ފިހާށެވެ. އޭރުން ނިގޫ ރީތިކޮށް ހުންނާނެއެވެ.


ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާ. މިރުސް، އެއްކޮށް އަޅާލުމަށްފަހު ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބިހާއި ކިރު ފިޔަވައި ބާކީ ތަކެތި އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން ބާކީ ދެބައި އެއްކޮށްފައިހަވާދުގަނޑު ކުޑަކޮށް ހިކިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ.