ފިޝް ކަބާބް

45 minutes

ބިހުގެ ހުދުބައި ގިރާއިރު ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން ގިރާލަން ފަސޭހަ ވާނެއެވެ.


ބޯކިރާއި ހަވާދުގެ ހުރިހާބަވަތްތައް އެއްކޮށް މިކްސްކޮށްފައި މަހުގައި ހާކާފައި 3 ގަޑިއިރުވަންދެން ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން އުލަކަށް އަމުނާލާފައި ފިހެލާށެވެ. ނުވަތަ ތަވާއުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮ ހާކާފައި މަސް ތަވާގައި އަތުރާލާފައި މަސްދެފުށް ދެފުށަށް ޖަހަމުން ފިހެލާށެވެ.
ޓޮމާޓޯސޯސްއާއި ބޮއިލްޑް ވެޖްޓަބްލް އާއިއެކު ސާރވް ކުރާށެވެ.