އެވަކާޑޯ ސްމޫތީ

05 minutes

ތާޒާ ޓޮމާޓޯ ނެތްނަމަ ރިހަ، ސޫޕް ފަދަ ބާވަތްތަކަށް ސޯސްކޮޅެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

އެވަކާޑޯ ފަޅާލައި ތޮއްޓާއި އޮށް ވަކިކޮށްލުމަށްފަހު އޭގެ ފުށްގަނޑު މިކްސްޗަރުގައި ގެރި ކިރާއި ޔޯގަޓާއެކު މިކްސް ކޮށްކުމަށްފަހު ފިނިފެން ބޭނުންކޮށްގެން ފޮނި ހެޔޮވާވަރަށް ގިރާލާށެވެ. ފިނިކޮށްގެން ވަރަށް މީރުވާނެ އެވެ.