އެވަކާޑޯ ސްމޫތީ

05 minutes

ދިޔާކޮށް ހުންނަ ސޫޕް އޮލަކުރަން ބޭނުންނަމަ ކައްކާފައި އޮތް އަލުތްވެއް ގާނާލުމަށްފަހު ސޫޕާ އެއްކޮށް ކައްކާފައި ފުރާނާލާށެވެ.

އެވަކާޑޯ ފަޅާލައި ތޮއްޓާއި އޮށް ވަކިކޮށްލުމަށްފަހު އޭގެ ފުށްގަނޑު މިކްސްޗަރުގައި ގެރި ކިރާއި ޔޯގަޓާއެކު މިކްސް ކޮށްކުމަށްފަހު ފިނިފެން ބޭނުންކޮށްގެން ފޮނި ހެޔޮވާވަރަށް ގިރާލާށެވެ. ފިނިކޮށްގެން ވަރަށް މީރުވާނެ އެވެ.