އެވަކާޑޯ ސްމޫތީ

05 minutes

ޗޮކޮލެޓް ފަސޭހައިން ދިޔާ ކުރަން ބޭނުންނަމަ ކުދިކުދި ކުރުމަށްފަހު އެތެރެފުން ތަށްޓަކަށް އަޅާފައި ހޫނުފެން އެއްޗެއްގެ މަތީގައި ތަށި ބަހައްޓާށެވެ.

އެވަކާޑޯ ފަޅާލައި ތޮއްޓާއި އޮށް ވަކިކޮށްލުމަށްފަހު އޭގެ ފުށްގަނޑު މިކްސްޗަރުގައި ގެރި ކިރާއި ޔޯގަޓާއެކު މިކްސް ކޮށްކުމަށްފަހު ފިނިފެން ބޭނުންކޮށްގެން ފޮނި ހެޔޮވާވަރަށް ގިރާލާށެވެ. ފިނިކޮށްގެން ވަރަށް މީރުވާނެ އެވެ.