ސުޕަ ކުރުނބާ ފަނި

05 minutes

ކޭކް ފިހަން ނަޓް މޭވާ (ހިކިމޭވާ) އަޅާނަމަ ހިކި ފުށްކޮޅެއްގައި ރަނގަޅަށް ހާކާފައި ކޭކް ފުށްގަނޑާ ރަނގަޅަށް މިކްސް ކޮށްލާށެވެ. އޭރުން ފުރުޓްތައް އަޑިއަށް ދާގޮތް ކުޑަވާނެއެވެ.

ކުރުނބާ ފެން ހެވައާއެކު ޖަގަކަށް އެޅުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ފެން ތަށިވެސް އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ހަކުރު އަޅައި ފޮނި ހެޔޮވަރު ކުރުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ސްޕްރައިޓް ފުޅި އެއްކޮށް އަޅާލާާށެވެ. ބޮޑަށް މީރުވާނީ ފިނިކޮށްގެނެވެ.