ސުޕަ ކުރުނބާ ފަނި

05 minutes

ފިނިކުރި ބަޓަރު ފަސޭހައިން ކޮށަން ބޭނުންނަމަ ޕޮޓޭޓޯ ޕީލަރަކުން ޕީލް ކޮށްލާށެވެ.

ކުރުނބާ ފެން ހެވައާއެކު ޖަގަކަށް އެޅުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ފެން ތަށިވެސް އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ހަކުރު އަޅައި ފޮނި ހެޔޮވަރު ކުރުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ސްޕްރައިޓް ފުޅި އެއްކޮށް އަޅާލާާށެވެ. ބޮޑަށް މީރުވާނީ ފިނިކޮށްގެނެވެ.