ސުޕަ ކުރުނބާ ފަނި

05 minutes

ކޭކް ފިހާ ފުށްގަނޑު ބޭކިންގ ޓްރޭއަށް އަޅާއިރު ތަށީގެ ކައިރި ފަށަށް އުސްވާގޮތަށް އަޅާށެވެ. އެއީ ފިހެވޭއިރު މެދަށް އުސްވާގޮތް ކުޑަ ކުރުމަށެވެ.

ކުރުނބާ ފެން ހެވައާއެކު ޖަގަކަށް އެޅުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ފެން ތަށިވެސް އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ހަކުރު އަޅައި ފޮނި ހެޔޮވަރު ކުރުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ސްޕްރައިޓް ފުޅި އެއްކޮށް އަޅާލާާށެވެ. ބޮޑަށް މީރުވާނީ ފިނިކޮށްގެނެވެ.