ސުޕަ ކުރުނބާ ފަނި

05 minutes

ތާޒާކަން ކެނޑިފައި ހުންނަ ޕާންތައް އުކާލުމުގެ ބަދަލުގައި ބްރެޑް ޕުޑިންފަދަ ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކޮށްލާށެވެ.

ކުރުނބާ ފެން ހެވައާއެކު ޖަގަކަށް އެޅުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ފެން ތަށިވެސް އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ހަކުރު އަޅައި ފޮނި ހެޔޮވަރު ކުރުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ސްޕްރައިޓް ފުޅި އެއްކޮށް އަޅާލާާށެވެ. ބޮޑަށް މީރުވާނީ ފިނިކޮށްގެނެވެ.