ކެޖޫ ރައިސް

20 minutes

އެސެންސާއި ދިޔާ ކުލަ، ކާއެއްޗިއްސަށް އެޅުމަށް ބޭސްދޭ ބުމްބާ އެއް ބޭނުންކުރާށެވެ. އޭރުން ވަޒަން ކުރުމަށް ފަސޭހަ ވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް ކެޖޫނަޓް އެއްކޮށްފައި ފިޔާ މޯޅިވީމާ ބާކީހުރިހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ އުނދުންމަތިންބާލާށެވެ.