ބިސް ފަނި

20 minutes

ދިޔާކޮށް ހުންނަ ސޫޕް އޮލަކުރަން ބޭނުންނަމަ ކައްކާފައި އޮތް އަލުތްވެއް ގާނާލުމަށްފަހު ސޫޕާ އެއްކޮށް ކައްކާފައި ފުރާނާލާށެވެ.

ފެން ކައްކަން އުދާލާށެވެ. ހަކުރާއި ފޮނިތޮށި އަދި ކާފޫރުތޮޅި އެއްކޮށްލާށެވެ. ކެކިގަތުމުންބިސް ގިރާލާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަހަނިކުންނަވަރަށް ކެކުނީމާ އުދުން މަތިން ބާލާށެވެ.