ބިސް ފަނި

20 minutes

ލޮނުމެދުގެ ތޮށި ފަސޭހައިން ނޮޅަން ބޭނުންނަމަ ވަޅީގެ ތިލަ ލޮނުމެދު މަތީގައި ޖައްސާލުމަށްފަހު އަތުން ފިއްތާލާށެވެ.

ފެން ކައްކަން އުދާލާށެވެ. ހަކުރާއި ފޮނިތޮށި އަދި ކާފޫރުތޮޅި އެއްކޮށްލާށެވެ. ކެކިގަތުމުންބިސް ގިރާލާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަހަނިކުންނަވަރަށް ކެކުނީމާ އުދުން މަތިން ބާލާށެވެ.