ބަރަބޯ ފަނި

25 minutes

ވަޅޯ ވެފައި ހުންނަ ސެލެރީ ތުނި ކަރުދާހަށް ލާ އޮޅާލުމަށްފަހު އައިސް ފެން ޖަގަކަށް އެކޮޅުކޮޅުން ލާފައި 30 މިނެޓް ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު ނަގާށެވެ.

ފެން ތެއްޔަކަށް އަޅާލާފައި ކައްކަން އުދާލާށެވެ. ކެކިގަތީމާ ހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރޯފިލާ ރަހަ ނުކުންނަ ވަރަށް ކެކުނީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.