ބަރަބޯ ފަނި

25 minutes

އެއްބައި ނަގާފައި އޮތް ކިއުކަމްބަރ އެއް ފްރިޖަށް ލާނަމަ ކޮޅުގައި އެލްމުނިއަމް ފޮއިލްކޮޅެއް އޮޅާލާށެވެ.

ފެން ތެއްޔަކަށް އަޅާލާފައި ކައްކަން އުދާލާށެވެ. ކެކިގަތީމާ ހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރޯފިލާ ރަހަ ނުކުންނަ ވަރަށް ކެކުނީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.