ބަރަބޯ ފަނި

25 minutes

ޖެލީ އަވަހަށް ސެޓްކުރަން ބޭނުންނަމަ 30 މިނެޓް ފްރީޒަރުގައި ބަހައްޓާފައި ނެގުމަށްފަހު ފުރިޖުގެ ތިރިއަށް ލާށެވެ.

ފެން ތެއްޔަކަށް އަޅާލާފައި ކައްކަން އުދާލާށެވެ. ކެކިގަތީމާ ހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރޯފިލާ ރަހަ ނުކުންނަ ވަރަށް ކެކުނީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.