ޗީޒީ ޕާސްޓާ

01 hour

ފްރިޖަށް މަސް ލާއިރު ބުރިބުރި ކުރުމަށްފަހު އެއްފަހަރަށް ވާވަރަށް ކޮތަޅަކަށް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޮންޓެއިނަރ ތަކަކަށް ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ކޮޅާއި ކެޕްސިކަމް އަދި ކެރެޓް އެއްކޮށްފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާޓޮމާޓޯ ފޮތިތަކާއި ޗީޒް ފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި މިބައި ރަނގަޅަށް އެއްވަންދެން މަޑުގިނީގައި ކައްކާލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއެއްގައި ކުޑަ ބަޓަރުކޮޅެއް ހާކާފައި ޕާސްޓާކޮޅު ޓްރޭގައި ފަތުރާލާފައި ޓޮމާޓޯފޮތިތައް ޕާސްޓާ މަތީގައި އަތުރާލާފައ މައްޗަށް ޗީޒް ވިއްސާލާފައި ޗީޒް ދިޔާވަންދެން އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.