ޗީޒީ ޕާސްޓާ

01 hour

އަވަނުގައި ހިފާފައި ހުންނަ ވަސް ފިލުވައިލުމަށް އޮރެންޖް ތޮށިކޮޅެއް އަވަނަށް ލާފައި މަޑު ގިނީގައި 15 މިނެޓް ބަހައްޓާށެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ކޮޅާއި ކެޕްސިކަމް އަދި ކެރެޓް އެއްކޮށްފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާޓޮމާޓޯ ފޮތިތަކާއި ޗީޒް ފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި މިބައި ރަނގަޅަށް އެއްވަންދެން މަޑުގިނީގައި ކައްކާލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއެއްގައި ކުޑަ ބަޓަރުކޮޅެއް ހާކާފައި ޕާސްޓާކޮޅު ޓްރޭގައި ފަތުރާލާފައި ޓޮމާޓޯފޮތިތައް ޕާސްޓާ މަތީގައި އަތުރާލާފައ މައްޗަށް ޗީޒް ވިއްސާލާފައި ޗީޒް ދިޔާވަންދެން އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.