ބީފް ނޫޑްލްސް

01 hour

ފޮތިކޮޅެއްގައި ވިނިގަރ ހާކާލުމަށްފަހު ޕާން އަޅާ ކޮންޓޭނަރ ގައި ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ހާކާލާށެވެ. އޭރުން ޕާނުގައި ފީޖެހުން ކުޑަވާނެއެވެ.

ނޫޑްލްސް ކައްކާލާށެވެ. ދެން ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ، ހިކަނދިފައތ އެއްކޮށް އަޅާލުމަށްފަހު ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ނޫޑްލްސް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން ނޫޑްލް އެއްކޮށްފައި އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.