ބީފް ނޫޑްލްސް

01 hour

މަސްޓަރޑްގެ ތެރެއަށް ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން ހިކޭގޮތެއް ނުވާނެއެވެ.

ނޫޑްލްސް ކައްކާލާށެވެ. ދެން ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ، ހިކަނދިފައތ އެއްކޮށް އަޅާލުމަށްފަހު ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ނޫޑްލްސް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން ނޫޑްލް އެއްކޮށްފައި އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.