ބީފް ނޫޑްލްސް

01 hour

ފްރެންޗް ފްރައިސް ތެލުލާއިރު ތެލުލުމުގެ ކުރިން އޭގެ ބޭރުގައި ފުށްކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. އޭރުން ކުލަ ރީތިވާނެއެވެ.

ނޫޑްލްސް ކައްކާލާށެވެ. ދެން ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ، ހިކަނދިފައތ އެއްކޮށް އަޅާލުމަށްފަހު ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ނޫޑްލްސް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން ނޫޑްލް އެއްކޮށްފައި އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.