ބީފް ނޫޑްލްސް

01 hour

ޗޮކޮލެޓް ކޭކުގައި ޗޮކޮލެޓް ކުލަ ގަދަކުރަން ބޭނުންނަމަ ޓްރޭއަށް ފުށްކޮޅެއް ބުރުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮކޯ ޕައުޑަރ ކޮޅެއް ބުރުވާލާށެވެ.

ނޫޑްލްސް ކައްކާލާށެވެ. ދެން ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ، ހިކަނދިފައތ އެއްކޮށް އަޅާލުމަށްފަހު ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ނޫޑްލްސް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން ނޫޑްލް އެއްކޮށްފައި އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.