ބީފް ނޫޑްލްސް

01 hour

ބަތް ކައްކާއިރު ކުޑަ ލުނބޯ ހުތްފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން ބަތުގެ ކުލަ ހުދުވާނެއެވެ.

ނޫޑްލްސް ކައްކާލާށެވެ. ދެން ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ، ހިކަނދިފައތ އެއްކޮށް އަޅާލުމަށްފަހު ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ނޫޑްލްސް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން ނޫޑްލް އެއްކޮށްފައި އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.