ބިސް ނޫޑްލްސް

30 minutes

ހަރުކޮށް ކޮށާފައި ހުންނަ ބިސް ކޮށާނަމަ ވަޅީގެ ތިލައިގައި ފެންފޮދެއް ހާކާލީމާ ކޮށަން ފަސޭހަ ވާނެއެވެ.


ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ( . މިރުސް ހިކަނދިފަތް ރީނދޫ އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބިސްކޮށާފައި އެއްކޮށް ފައި ބާކީހުރި ހުރިހާބަވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި 2 މިނިޓް ވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.