ބިސް ނޫޑްލްސް

30 minutes

ލެޓިއުސް ފަތް ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ލޮނުކޮޅެއްލާފައި ހުރި ފެނުގެ ތެރެއަށް 1 ރޭވަންދެން ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ.


ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ( . މިރުސް ހިކަނދިފަތް ރީނދޫ އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބިސްކޮށާފައި އެއްކޮށް ފައި ބާކީހުރި ހުރިހާބަވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި 2 މިނިޓް ވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.