ބިސް ނޫޑްލްސް

30 minutes

ބިސްކޯދު ފަދަ ތަކެތި ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެއަޅާ އެއްޗެއްގެ އެތެރޭގައި ވަށައިގެން ބޮލޮޓިން ޕޭޕަރ ތަތްކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ.


ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ( . މިރުސް ހިކަނދިފަތް ރީނދޫ އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބިސްކޮށާފައި އެއްކޮށް ފައި ބާކީހުރި ހުރިހާބަވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި 2 މިނިޓް ވީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.