ހެރި ޕޮޓާ ޕަމްޕްކިން މިލްކް ޝޭކް

08 minutes

ފޮތިކޮޅެއްގައި ވިނިގަރ ހާކާލުމަށްފަހު ޕާން އަޅާ ކޮންޓޭނަރ ގައި ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ހާކާލާށެވެ. އޭރުން ޕާނުގައި ފީޖެހުން ކުޑަވާނެއެވެ.

ދޮންކެޔޮ ކޮށާލާފައި ހުރިހާބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސަރަކަށް އަޅާލާފައި އޮމާންވަންދެން ގިރާލާފައި ތަށްޓަށްއަޅާލާށެވެ. ސާރވް ކުރާއިރު ތަށީގެ މައްޗަށް ވިޕްޑް ކްރީމް ކޮޅެއްލާށެވެ.