ހެރި ޕޮޓާ ޕަމްޕްކިން މިލްކް ޝޭކް

08 minutes

ކޯލީ ފްލާރވަރ ކައްކާއިރު މަތިޖަހައިގެން ނުކައްކާށެވެ.

ދޮންކެޔޮ ކޮށާލާފައި ހުރިހާބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސަރަކަށް އަޅާލާފައި އޮމާންވަންދެން ގިރާލާފައި ތަށްޓަށްއަޅާލާށެވެ. ސާރވް ކުރާއިރު ތަށީގެ މައްޗަށް ވިޕްޑް ކްރީމް ކޮޅެއްލާށެވެ.