ހެރި ޕޮޓާ ޕަމްޕްކިން މިލްކް ޝޭކް

08 minutes

އެއްބައި ނަގާފައި އޮތް ކިއުކަމްބަރ އެއް ފްރިޖަށް ލާނަމަ ކޮޅުގައި އެލްމުނިއަމް ފޮއިލްކޮޅެއް އޮޅާލާށެވެ.

ދޮންކެޔޮ ކޮށާލާފައި ހުރިހާބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސަރަކަށް އަޅާލާފައި އޮމާންވަންދެން ގިރާލާފައި ތަށްޓަށްއަޅާލާށެވެ. ސާރވް ކުރާއިރު ތަށީގެ މައްޗަށް ވިޕްޑް ކްރީމް ކޮޅެއްލާށެވެ.