ހެރި ޕޮޓާ ޕަމްޕްކިން މިލްކް ޝޭކް

08 minutes

ބިސްގަނޑު ހަދާއިރު ރީއްޗަށް ފުއްޕަން ބޭނުންނަމަ، 1 ސައިސަމްސާ ފުށް (އެއް ބިހަށް) އަޅާފައި ބިސްގަނޑު އަޅާށެވެ.

ދޮންކެޔޮ ކޮށާލާފައި ހުރިހާބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސަރަކަށް އަޅާލާފައި އޮމާންވަންދެން ގިރާލާފައި ތަށްޓަށްއަޅާލާށެވެ. ސާރވް ކުރާއިރު ތަށީގެ މައްޗަށް ވިޕްޑް ކްރީމް ކޮޅެއްލާށެވެ.