އޮރެންޖް އެންޑް ލެމަން ސޮޑާ

hour minutes

ލުނބޯހުތް ފެލުމުގެ ކުރިން ދެއަތް ތިލައިގެ ދެމެދަަށް ލުނބޯ ލާފައި ބާރަށް ހާކާލާށެވެ. އޭރުން ގިނައިން ހުތް އަންނާނެއެވެ.

ހުރިހާ ބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސަރުން ރަނގަޅަށް ގިރައި ފުރާނާލާފައި އައިސްކިއުބް ލާފައި ސާވް ކުރާށެވެ.