އޮރެންޖް އެންޑް ލެމަން ސޮޑާ

hour minutes

ބަނަސް ނުވަތަ ޕާން ހޫނު ކުރަން ބޭނުންނަމަ ތެތްކަރުދާސް ކޮޅަކަށް ލާފައި ހޫނު އަވަނުގައި 5 މިނެޓް ވަންދެން ހޫނުކޮށްލާށެވެ.

ހުރިހާ ބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސަރުން ރަނގަޅަށް ގިރައި ފުރާނާލާފައި އައިސްކިއުބް ލާފައި ސާވް ކުރާށެވެ.