އޮރެންޖް އެންޑް ލެމަން ސޮޑާ

hour minutes

ހަރުކޮށް ކޮށާފައި ހުންނަ ބިސް ކޮށާނަމަ ވަޅީގެ ތިލައިގައި ފެންފޮދެއް ހާކާލީމާ ކޮށަން ފަސޭހަ ވާނެއެވެ.

ހުރިހާ ބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސަރުން ރަނގަޅަށް ގިރައި ފުރާނާލާފައި އައިސްކިއުބް ލާފައި ސާވް ކުރާށެވެ.