އޮރެންޖް އެންޑް ލެމަން ސޮޑާ

hour minutes

ކާފޫރު ތޮޅީގެ ތޮށިކޮޅު އެއްލާނުލާށެވެ. ސައި ނުވަތަ ކޮފީހަދަން ފެން ކައްކާއިރު ފެނުގެ ތެރެއަށް ލާށެވެ. ތަފާތު މީރު ރަހައެއް ދޭނެއެވެ.

ހުރިހާ ބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސަރުން ރަނގަޅަށް ގިރައި ފުރާނާލާފައި އައިސްކިއުބް ލާފައި ސާވް ކުރާށެވެ.