އޮރެންޖް އެންޑް ލެމަން ސޮޑާ

hour minutes

ވަޅޯ ވެފައި ހުންނަ ސެލެރީ ތުނި ކަރުދާހަށް ލާ އޮޅާލުމަށްފަހު އައިސް ފެން ޖަގަކަށް އެކޮޅުކޮޅުން ލާފައި 30 މިނެޓް ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު ނަގާށެވެ.

ހުރިހާ ބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސަރުން ރަނގަޅަށް ގިރައި ފުރާނާލާފައި އައިސްކިއުބް ލާފައި ސާވް ކުރާށެވެ.