ލުނބޯލީ ފަޅޯ ޔޯގަޓް

05 minutes

ޕޮޓޭޓޯ މޭޝް ކުރާއިރު ކުޑަކުޑަ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ ކޮޅޭއް އެއްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން ހުދުވާނެއެވެ.

ފަޅޯ ތޮށި މަށާ ސާ ފުކޮށްލުމަށްފަހު ކުދިކޮށް ކޮށާލާށެވެ. ދެން ހުރިހާ ބާވަތް މިކްސަރަށް އަޅާފައި ގިރާލާށެވެ.