ޕީޗް ކޮފީ ޖޫސް

05 minutes

ބަތަށް ނުވަތަ ރިހައަށް ތޮޅިމިރުސް ލާނަމަ ކުދިކޮށް ކޮށުމުގެ ބަދަލުގައި މެދުން ދިގަށް ފަޅާލުމަށްފަހު ލާށެވެ.

ޕެއަރ، ކޮފީ، ކިއުބް ، އަދި ހަކުރު އެއްކޮށް މިކްސަރުން ގިރާފައި ކްރީމްއަޅާފައި ސާވްކޮށްލާށެވެ.