ޕީޗް ކޮފީ ޖޫސް

05 minutes

ރިހައިގެ ލޮނު ގަދަވެއްޖެނަމަ މޮޑެފައި އޮތް ފުށްގަނޑަކުން 3-2 ގުޅަ ހަދާލުމަށްފަހު ( ފަސް އޮށުގެ ސައިޒަށް ) ރިހަ ތެއްޔަށް ލާފައި އިރުކޮޅަކު ކައްކާލުމަށްފަހު ނަގާށެވެ.

ޕެއަރ، ކޮފީ، ކިއުބް ، އަދި ހަކުރު އެއްކޮށް މިކްސަރުން ގިރާފައި ކްރީމްއަޅާފައި ސާވްކޮށްލާށެވެ.