ޕީޗް ކޮފީ ޖޫސް

05 minutes

ކޭކް ފިހަން ފުށް ފުރާނާއިރު ދެތިން ފަހަރު ފުރާނާލާށެވެ. އޭރުން އޮމާން ވާނެއެވެ.

ޕެއަރ، ކޮފީ، ކިއުބް ، އަދި ހަކުރު އެއްކޮށް މިކްސަރުން ގިރާފައި ކްރީމްއަޅާފައި ސާވްކޮށްލާށެވެ.