ޕީޗް ކޮފީ ޖޫސް

05 minutes

ކްރީމް ވިޕް ކުރުމުގެ ކުރިން ކްރީމް ވިޕް ކުރާ ތަށި ކުޑަ އިރުކޮޅަކަށް ފުރިޖަށް ލާށެވެ.

ޕެއަރ، ކޮފީ، ކިއުބް ، އަދި ހަކުރު އެއްކޮށް މިކްސަރުން ގިރާފައި ކްރީމްއަޅާފައި ސާވްކޮށްލާށެވެ.