ޕީޗް ކޮފީ ޖޫސް

05 minutes

ލެޓިއުސް ފަތް ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ލޮނުކޮޅެއްލާފައި ހުރި ފެނުގެ ތެރެއަށް 1 ރޭވަންދެން ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ޕެއަރ، ކޮފީ، ކިއުބް ، އަދި ހަކުރު އެއްކޮށް މިކްސަރުން ގިރާފައި ކްރީމްއަޅާފައި ސާވްކޮށްލާށެވެ.