ޕީޗް ކޮފީ ޖޫސް

05 minutes

ރަތްކެބެޖް ކައްކާއިރު ކެބެޖުގައިވާ ރަތްކަން ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހުދު ސުރުކާ ހުތް ކައްކާ ފެންގަނޑަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

ޕެއަރ، ކޮފީ، ކިއުބް ، އަދި ހަކުރު އެއްކޮށް މިކްސަރުން ގިރާފައި ކްރީމްއަޅާފައި ސާވްކޮށްލާށެވެ.