ޕީޗް ކޮފީ ޖޫސް

05 minutes

ބިސްކޯދާއި ޕާން އެކައްޗަކަށް ލާފައި ނުބަހައްޓަށެވެ. ބިސްކޯދުގެ މުރަނަކަން ކެނޑިދާނެއެވެ.

ޕެއަރ، ކޮފީ، ކިއުބް ، އަދި ހަކުރު އެއްކޮށް މިކްސަރުން ގިރާފައި ކްރީމްއަޅާފައި ސާވްކޮށްލާށެވެ.