ޕީޗް ކޮފީ ޖޫސް

05 minutes

ބީޓްރޫޓްގެ ބޭރު ހަލާކުވެފައި ވާނަމަ ހަލާކުވެފައި ހުރިތަނުގައި އަލިފާން ހުޅުކޮޅެއް ޖައްސާލާށެވެ. އޭރުން ކައްކާއިރު ބީޓްރޫޓްގެ ކުލަ ފެންގަނޑަކަށް ނުދާނެއެވެ.

ޕެއަރ، ކޮފީ، ކިއުބް ، އަދި ހަކުރު އެއްކޮށް މިކްސަރުން ގިރާފައި ކްރީމްއަޅާފައި ސާވްކޮށްލާށެވެ.