ޕީޗް ކޮފީ ޖޫސް

05 minutes

އެއްބައި ނަގާފައިވާ ފިޔައެއް ފުރިޖުގައި ބާއްވަން ބޭނުންނަމަ ކޮށާފައިވާ ހިސާބުގައި ބަޓަރުކޮޅެއް ހާކާފައި ބާއްވާށެވެ.

ޕެއަރ، ކޮފީ، ކިއުބް ، އަދި ހަކުރު އެއްކޮށް މިކްސަރުން ގިރާފައި ކްރީމްއަޅާފައި ސާވްކޮށްލާށެވެ.