ޕީޗް ކޮފީ ޖޫސް

05 minutes

ބިސްކޯދު ފަދަ ތަކެތި ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެއަޅާ އެއްޗެއްގެ އެތެރޭގައި ވަށައިގެން ބޮލޮޓިން ޕޭޕަރ ތަތްކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ޕެއަރ، ކޮފީ، ކިއުބް ، އަދި ހަކުރު އެއްކޮށް މިކްސަރުން ގިރާފައި ކްރީމްއަޅާފައި ސާވްކޮށްލާށެވެ.