ޕީޗް ކޮފީ ޖޫސް

05 minutes

ހިކި މޭބިސްކަދުރު ކޮށާއިރު ވަޅީގެ މިޔައިގައި ކުޑަ ބަޓަރުކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. އޭރުން ކޮށަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.

ޕެއަރ، ކޮފީ، ކިއުބް ، އަދި ހަކުރު އެއްކޮށް މިކްސަރުން ގިރާފައި ކްރީމްއަޅާފައި ސާވްކޮށްލާށެވެ.