ކޮފީ ޝޭކް

07 minutes

ޗޮކޮލެޓް ކޭކުގައި ޗޮކޮލެޓް ކުލަ ގަދަކުރަން ބޭނުންނަމަ ޓްރޭއަށް ފުށްކޮޅެއް ބުރުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮކޯ ޕައުޑަރ ކޮޅެއް ބުރުވާލާށެވެ.

ކޮފީ، އެސެންސް، ފެން ، ހަކުރު، ހިކިކިރު އެއްކޮށް އަޅާފައި މިކްސަރުން ރަނަގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ދެން ތަށްޓަށް އަޅާފައި އައިސް ކްރީމް ސްކޫޕް ލާފައި ސާރވް ކުރާށެވެ.