ކޮފީ ޝޭކް

07 minutes

އަތުންނާއި ވަޅިން ފިޔާގެ ވަސް ފިލުވައިލުމަށް އަތުގައާއި ވަޅީގައި ލުނބޯ ހުތްކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. ޝެލޮޓްސް ( ކުދިފިޔާ ) ތޮށި ނޮޅަން ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ހޫނު ފެނަށް ލާފައި 1 ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.

ކޮފީ، އެސެންސް، ފެން ، ހަކުރު، ހިކިކިރު އެއްކޮށް އަޅާފައި މިކްސަރުން ރަނަގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ދެން ތަށްޓަށް އަޅާފައި އައިސް ކްރީމް ސްކޫޕް ލާފައި ސާރވް ކުރާށެވެ.