ކޮފީ ޝޭކް

07 minutes

ދިގު ބަށިން ހިތި ފިލުވައިލުމަށް ބަށި ފޮތިފޮތި ކޮށްލާފައި މައްޗަށް ލޮނުކޮޅެއް ބުރުވާލުމަށްފަހު 1 ގަޑިއިރު ބަހައްޓާފައި ފެނުން ދޮވެލާށެވެ.

ކޮފީ، އެސެންސް، ފެން ، ހަކުރު، ހިކިކިރު އެއްކޮށް އަޅާފައި މިކްސަރުން ރަނަގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ދެން ތަށްޓަށް އަޅާފައި އައިސް ކްރީމް ސްކޫޕް ލާފައި ސާރވް ކުރާށެވެ.