ކޮފީ ޝޭކް

07 minutes

ބާކީވެފައި ނުވަތަ ގިނަވެފައި ހުންނަ ހިކިރިހަ އުކާލުމުގެ ބަދަލުގައި އެމަސްގަނޑުން ޕައި ކަހަލަ ބާވަތްތައް ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ކޮފީ، އެސެންސް، ފެން ، ހަކުރު، ހިކިކިރު އެއްކޮށް އަޅާފައި މިކްސަރުން ރަނަގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ދެން ތަށްޓަށް އަޅާފައި އައިސް ކްރީމް ސްކޫޕް ލާފައި ސާރވް ކުރާށެވެ.