ކޮފީ ޝޭކް

07 minutes

ޗީޒް ސާރވް ކުރުމުގެ 1 ގަޑިއިރު ކުރިން ފުރިޖުން ނަގާށެވެ. އެއީ ރަހަ ރަނގަޅު ކުރުމަށެވެ.

ކޮފީ، އެސެންސް، ފެން ، ހަކުރު، ހިކިކިރު އެއްކޮށް އަޅާފައި މިކްސަރުން ރަނަގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ދެން ތަށްޓަށް އަޅާފައި އައިސް ކްރީމް ސްކޫޕް ލާފައި ސާރވް ކުރާށެވެ.