ޖަނބުރޯލުފަނި

05 minutes

ލުނބޯ ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަނގަމަތި ބޮޑު ފުޅިއަކަށް ފިނިފެން އަޅާފައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އެފެން ބަދަލު ކުރާށެވެ.

ޖަނބުރޯލު ފަޅާލާފައި ކުދިކުދިކޮށް ކޮށާލުމަށްފަހު ހަކުރާއި އަދިފެން އެއްކޮށްފައި މިކްސްރަށް އަޅާލާފައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާފައި ފުރާނާލާށެވެ.