ޖަނބުރޯލުފަނި

05 minutes

ކިއުކަމްބަރ ތާޒާކަންމަތީގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިކިކޮށްހުރި އަނދިރި ތަނެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ޖަނބުރޯލު ފަޅާލާފައި ކުދިކުދިކޮށް ކޮށާލުމަށްފަހު ހަކުރާއި އަދިފެން އެއްކޮށްފައި މިކްސްރަށް އަޅާލާފައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާފައި ފުރާނާލާށެވެ.