ޖަނބުރޯލުފަނި

05 minutes

ކޯލީ ފްލާރވަރ ކައްކާއިރު މަތިޖަހައިގެން ނުކައްކާށެވެ.

ޖަނބުރޯލު ފަޅާލާފައި ކުދިކުދިކޮށް ކޮށާލުމަށްފަހު ހަކުރާއި އަދިފެން އެއްކޮށްފައި މިކްސްރަށް އަޅާލާފައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާފައި ފުރާނާލާށެވެ.