ޖަނބުރޯލުފަނި

05 minutes

ކުޑަ ލުނބޯ ހުތްފޮދެއް ބޭނުން ވެއްޖިއްޔާ ލުނބޯ ފަޅައިލުމުގެ ބަދަލުގައި އުލަކުން ލުނބޯގައި ލޯވަޅެއް އަޅައިލުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ވަރަށް ހުތްފޮދެއް ނެރޭށެވެ.

ޖަނބުރޯލު ފަޅާލާފައި ކުދިކުދިކޮށް ކޮށާލުމަށްފަހު ހަކުރާއި އަދިފެން އެއްކޮށްފައި މިކްސްރަށް އަޅާލާފައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާފައި ފުރާނާލާށެވެ.