ޖަނބުރޯލުފަނި

05 minutes

ބިސް ގިނަދުވަހު ހަލާކު ވިޔަނުދީ ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ބިހުގެ ބޭރުގައި މާޖެރިންކޮޅެއް ހާކާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ޖަނބުރޯލު ފަޅާލާފައި ކުދިކުދިކޮށް ކޮށާލުމަށްފަހު ހަކުރާއި އަދިފެން އެއްކޮށްފައި މިކްސްރަށް އަޅާލާފައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާފައި ފުރާނާލާށެވެ.