މެރީ ޕަންޗް

12 minutes

ބިސްގަނޑު ހަދާ ނިމުމުން ތަވާ ފެނުން ދޮވުމުގެ ބަދަލުގައި ހިކި ސާފު ފޮތިކޮޅަކުން ރަނގަޅަށް ފޮހެލާށެވެ.

ލުނބޯގެ ހުތް، އޮރެންޖް ޖޫސް، ސެވަން އަޕް، މާމުއި، ޓޮމާޓޯ ޖޫސް ރަނަގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޖަގަކަށް އަޅާފައި ލުނބޯފޮތިތައް މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.