މެރީ ޕަންޗް

12 minutes

ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ހަދާއިރު ތެލުލުމުގެ ކުރިން އެއްޗަކަށް ފެން އަޅާލުމަށްފަހު ލޮނުކޮޅަކާއި ރީނދޫކޮޅެއް ލާފައި އެފެނުގެ ތެރެއަށް އަލުވިތައް ލާފައި ނެގުމަށްފަހު ސާފު ފޮތިގަނޑަކުން ހިއްކާލާށެވެ. ރީތި ކުލަ އަންނާނެއެވެ.

ލުނބޯގެ ހުތް، އޮރެންޖް ޖޫސް، ސެވަން އަޕް، މާމުއި، ޓޮމާޓޯ ޖޫސް ރަނަގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޖަގަކަށް އަޅާފައި ލުނބޯފޮތިތައް މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.