މެރީ ޕަންޗް

12 minutes

ބަތަށް ނުވަތަ ރިހައަށް ތޮޅިމިރުސް ލާނަމަ ކުދިކޮށް ކޮށުމުގެ ބަދަލުގައި މެދުން ދިގަށް ފަޅާލުމަށްފަހު ލާށެވެ.

ލުނބޯގެ ހުތް، އޮރެންޖް ޖޫސް، ސެވަން އަޕް، މާމުއި، ޓޮމާޓޯ ޖޫސް ރަނަގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޖަގަކަށް އަޅާފައި ލުނބޯފޮތިތައް މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.