މެރީ ޕަންޗް

12 minutes

ކުޑަކޮށް ހަލާކުވެފައިވާ ތަރުކާރީ ބޭނުންކުރާނަމަ ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން ފިނި ފެނުގެ ތެރެއަށް ލުނބޯ ހުތް ކޮޅެއް ލާފައި އެފެނުގެ ތެރެއަށް ތަރުކާރީ ލާފައި 1 ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.

ލުނބޯގެ ހުތް، އޮރެންޖް ޖޫސް، ސެވަން އަޕް، މާމުއި، ޓޮމާޓޯ ޖޫސް ރަނަގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޖަގަކަށް އަޅާފައި ލުނބޯފޮތިތައް މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.