މެރީ ޕަންޗް

12 minutes

ހިކި މޭވާ ބަހައްޓާއިރު ރަނގަޅަށް ވައި ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން ގިނަދުވަހު ހަލާކުނުވެ ހުންނާނެއެވެ.

ލުނބޯގެ ހުތް، އޮރެންޖް ޖޫސް، ސެވަން އަޕް، މާމުއި، ޓޮމާޓޯ ޖޫސް ރަނަގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޖަގަކަށް އަޅާފައި ލުނބޯފޮތިތައް މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.