ސޮސެޖް ވިތް ގްރީން ޕީސް ކަރީ

30 minutes

ތާޒާ މަހެއް ދެނެގަންނަން ބޭނުންނަމަ މަސްގަނޑަށް އިނގިލިން ފިއްތާލާށެވެ. ފާހަގަ ފެންނާކަށް ނުހުންނާނެއެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ހިކަނދިފަތް، އެއްކޮށް އަޅާލާށެވެ. ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ކިރުފޮދު ފިޔަވައި ބާކީތަކެރި އެއްކޮށްފައި ހަނާވީމާ ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.