ސޮސެޖް ވިތް ގްރީން ޕީސް ކަރީ

30 minutes

ބިސްގަނޑު ހަދާ ނިމުމުން ތަވާ ފެނުން ދޮވުމުގެ ބަދަލުގައި ހިކި ސާފު ފޮތިކޮޅަކުން ރަނގަޅަށް ފޮހެލާށެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ހިކަނދިފަތް، އެއްކޮށް އަޅާލާށެވެ. ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ކިރުފޮދު ފިޔަވައި ބާކީތަކެރި އެއްކޮށްފައި ހަނާވީމާ ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.