ސޮސެޖް ވިތް ގްރީން ޕީސް ކަރީ

30 minutes

ފްރުޓް ކޭކުގެ ފުށްގަނޑު ހަދާއިރު 1 ސައިސަމްސާ ގްލޭޒިން އެއްކޮށްލާށެވެ. ވަރަށް މަޑުވާނެއެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ހިކަނދިފަތް، އެއްކޮށް އަޅާލާށެވެ. ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ކިރުފޮދު ފިޔަވައި ބާކީތަކެރި އެއްކޮށްފައި ހަނާވީމާ ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.