ސޮސެޖް ވިތް ގްރީން ޕީސް ކަރީ

30 minutes

ވިޕްޑް ކްރީމް ނެތްނަމަ ބިހެއްގެ ހުދުބަޔާއި 3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ އައިސިންގ ޝުގަރ އެއްކޮށް ހަރުވަންދެން ގިރާލާށެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ހިކަނދިފަތް، އެއްކޮށް އަޅާލާށެވެ. ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ކިރުފޮދު ފިޔަވައި ބާކީތަކެރި އެއްކޮށްފައި ހަނާވީމާ ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.