ސޮސެޖް ވިތް ގްރީން ޕީސް ކަރީ

30 minutes

ބިސްކޯދާއި ޕާން އެކައްޗަކަށް ލާފައި ނުބަހައްޓަށެވެ. ބިސްކޯދުގެ މުރަނަކަން ކެނޑިދާނެއެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ހިކަނދިފަތް، އެއްކޮށް އަޅާލާށެވެ. ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ކިރުފޮދު ފިޔަވައި ބާކީތަކެރި އެއްކޮށްފައި ހަނާވީމާ ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.