ވެޖްޓަބްލް ވިތް ޑާލްކަރީ

30 minutes

ހިކަނދިފަތް ގިނައިން ހުރިނަމަ ވައިލިބޭ ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ހިއްކާލުމަށްފަހު ފުޅިއަކަށް އަޅާފައި މަތި ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ. ތާޒާ ހިކަނދިފަތް ނެތްނަމަ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

މުގު ސާފުކޮށްލުމަށްފަހު ދޮވެފައި ކައްކަން (މުގުގެމަތިން 3 އިންޗިއަށް ފެން ހުންނަވަރަށް ފެން އަޅާލާފައި) އުދާލާށެވެ. މުގު މަޑުވާންފެށުމުން މުގުގެ މަތިން އަރާފޮނު ނަގާލާށެވެ. ހުތާއި ކިރު ފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާޥަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ރޯފިލުމުން ބާކީދެބާވަތް އަޅާލާފައި ކެކިގަތުމުން އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.