ކެބެޖް ކަރީ

30 minutes

ބިސްގަނޑު ހަދާއިރު ރީއްޗަށް ފުއްޕަން ބޭނުންނަމަ، 1 ސައިސަމްސާ ފުށް (އެއް ބިހަށް) އަޅާފައި ބިސްގަނޑު އަޅާށެވެ.


ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ރެވި އޮށްކޮޅު އަޅާލާށެވެ. ހަނާވީމާ ބޯކިރާއި ފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްލާފައި ހަނާވީމާ ބޯކިރު އަޅާފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.