ކެބެޖް ކަރީ

30 minutes

ލީކްސް ފުރިޖަށް ލާނަމަ ކޮތަޅަކަށް ލާފައި ބަންދު ކުރުމަށްފަހު ލާށެވެ. ނޫނީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ރަހަ ދާނެއެވެ.


ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ރެވި އޮށްކޮޅު އަޅާލާށެވެ. ހަނާވީމާ ބޯކިރާއި ފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްލާފައި ހަނާވީމާ ބޯކިރު އަޅާފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.