ކެބެޖް ކަރީ

30 minutes

މާބޮޑަށް ރަތްވެ (ދޮންވެ މަޑުވެފައި) ހުންނަ ޓޮމާޓޯ ގްރިލް ކުރުމަށާއި ފްރައި ކުރުމަށް ރަނގަޅު ވާނެއެވެ.


ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ރެވި އޮށްކޮޅު އަޅާލާށެވެ. ހަނާވީމާ ބޯކިރާއި ފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްލާފައި ހަނާވީމާ ބޯކިރު އަޅާފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.