ކެބެޖް ކަރީ

30 minutes

މަސް ތެލުލަން މަހުގެ ބޭރުގައި ފުށްލާއިރު ކުޑަ ފުށްކޮޅެއް ކޮތަޅަކަށް ލާފައި މަސްތައް އެއަށް ލާފައި ތަޅުވައި ލާށެވެ. އޭރުން ހުރިހާ މަސްފޮތިތަކުގައި އެއްވަރަކަށް ފުށް ހޭކޭނެއެވެ.


ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ރެވި އޮށްކޮޅު އަޅާލާށެވެ. ހަނާވީމާ ބޯކިރާއި ފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްލާފައި ހަނާވީމާ ބޯކިރު އަޅާފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.