ކެބެޖް ކަރީ

30 minutes

ޗޮކޮލެޓް ކޭކުގައި ޗޮކޮލެޓް ކުލަ ގަދަކުރަން ބޭނުންނަމަ ޓްރޭއަށް ފުށްކޮޅެއް ބުރުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮކޯ ޕައުޑަރ ކޮޅެއް ބުރުވާލާށެވެ.


ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ރެވި އޮށްކޮޅު އަޅާލާށެވެ. ހަނާވީމާ ބޯކިރާއި ފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްލާފައި ހަނާވީމާ ބޯކިރު އަޅާފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.