އެގް ވިތް ޕްރޯން އެން ޗިލީ ސޯސް

45 minutes

ކޭކް ފިހަން ނަޓް މޭވާ (ހިކިމޭވާ) އަޅާނަމަ ހިކި ފުށްކޮޅެއްގައި ރަނގަޅަށް ހާކާފައި ކޭކް ފުށްގަނޑާ ރަނގަޅަށް މިކްސް ކޮށްލާށެވެ. އޭރުން ފުރުޓްތައް އަޑިއަށް ދާގޮތް ކުޑަވާނެއެވެ.

ތެޔޮފޮދެއްގައި ސީޑްސްކޮޅު ފުފެންދެން ހަނާކޮށްފައި ފިޔާކޮޅު އެއްކޮށްފައި ފިޔާކޮޅުވެސް ރަތްވީމާ ބިސް ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި މަޑުގިނީގައި ރޯފިލަންދެން ހަނާކޮށްފައި ރޮފިލުމުން ބިސް އެއްކޮށްފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.