އެގް ވިތް ޕްރޯން އެން ޗިލީ ސޯސް

45 minutes

އައިސް ކިއުބް ހަދާއިރު ކައްކާ ހިހޫކޮށްފައި ހުންނަ ފެނުން ހަދާށެވެ. އޭރުން ގަނޑުވާލެއް އަވަސްވެފައި ސާފު ވާނެއެވެ. ޖެލީ ތައްގަނޑަށް އަޅާފައި ނައްޓާލުމުގެ ކުރިން ޖެލީ ތަށި ހޫނުފެނަށް ލާފައި ( އެތެރެއަށް ފެން ނޭޅޭގޮތަށް ) ޖެލީ ނައްޓާލާށެވެ. ނައްޓަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.

ތެޔޮފޮދެއްގައި ސީޑްސްކޮޅު ފުފެންދެން ހަނާކޮށްފައި ފިޔާކޮޅު އެއްކޮށްފައި ފިޔާކޮޅުވެސް ރަތްވީމާ ބިސް ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި މަޑުގިނީގައި ރޯފިލަންދެން ހަނާކޮށްފައި ރޮފިލުމުން ބިސް އެއްކޮށްފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.