އެގް ވިތް ޕްރޯން އެން ޗިލީ ސޯސް

45 minutes

ޖެލީ އަވަހަށް ސެޓްކުރަން ބޭނުންނަމަ 30 މިނެޓް ފްރީޒަރުގައި ބަހައްޓާފައި ނެގުމަށްފަހު ފުރިޖުގެ ތިރިއަށް ލާށެވެ.

ތެޔޮފޮދެއްގައި ސީޑްސްކޮޅު ފުފެންދެން ހަނާކޮށްފައި ފިޔާކޮޅު އެއްކޮށްފައި ފިޔާކޮޅުވެސް ރަތްވީމާ ބިސް ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި މަޑުގިނީގައި ރޯފިލަންދެން ހަނާކޮށްފައި ރޮފިލުމުން ބިސް އެއްކޮށްފައި އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.