ޑްރައި ފިޝް ކަރީ

30 minutes

ނޫޑްލްސް ޕެކެޓްގެ އެތެރޭގައި އޮންނަ ކުޑަ ޕެކެޓް ( ސޫޕް ޕެކެޓް ) އެއްލާ ނުލާށެވެ. މުގުރިހަ ނޫނީ ތަރުކާރީ ރިހައެއް ނޫނީ ތަރުކާރީގެ ބަތެއް ތައްޔާރުކުރާއިރު ބޭނުން ކުރުމުން ރަހަ މީރުވާނެއެވެ.

ތަވާއުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ކަރަނފޫ ތޮޅި ފިނިތޮށި އެއްކޮށްފައި ހަނާކޮށްލާށެވެ. ދެން ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.