ޑްރައި ފިޝް ކަރީ

30 minutes

ފޮނިތޮށި، ކާފޫރުތޮޅި، ކަރަންފޫ އެއްކޮށް މުގުރާލުމަށްފަހު ކުޑަ ލޮނުކޮޅަކާ އެއްކޮށްލާފައި ފުޅިއަކަށް އަޅައި މަތި ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ. ފޮނި އެއްޗަކަށް ބޭނުންކުރާނަމަ ކުޑަ ހަކުރުކޮޅަކާ އެއްކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާއުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ކަރަނފޫ ތޮޅި ފިނިތޮށި އެއްކޮށްފައި ހަނާކޮށްލާށެވެ. ދެން ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.