ޑްރައި ފިޝް ކަރީ

30 minutes

ތާޒާ ކަންމަތީގައި ކޮފީ ބެހެއްޓުމަށް ފުރިޖުގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާއުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ކަރަނފޫ ތޮޅި ފިނިތޮށި އެއްކޮށްފައި ހަނާކޮށްލާށެވެ. ދެން ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.