ޑްރައި ފިޝް ކަރީ

30 minutes

ފިނިކުރި ބަޓަރު ފަސޭހައިން ކޮށަން ބޭނުންނަމަ ޕޮޓޭޓޯ ޕީލަރަކުން ޕީލް ކޮށްލާށެވެ.

ތަވާއުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ކަރަނފޫ ތޮޅި ފިނިތޮށި އެއްކޮށްފައި ހަނާކޮށްލާށެވެ. ދެން ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.