ގްރިލްޑް ސްޕައިސް ފިޝް

30 minutes

ކޭކް ފިހަން ފުށް ފުރާނާއިރު ދެތިން ފަހަރު ފުރާނާލާށެވެ. އޭރުން އޮމާން ވާނެއެވެ.

މަސްފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް މިކްސް ކޮށްފައި މަހުގެ ދެފަރާތުގައި ހާކާފައި ފްރިޖްގައި 1 ގަޑި އރުވަންދެން ބާއްވާފައި ނެގުމަށްފަހު އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.