ގްރީން ބީންސްކަރީ

30 minutes

ވަޅޯ ވެފައި ހުންނަ ސެލެރީ ތުނި ކަރުދާހަށް ލާ އޮޅާލުމަށްފަހު އައިސް ފެން ޖަގަކަށް އެކޮޅުކޮޅުން ލާފައި 30 މިނެޓް ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު ނަގާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފއި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ހިކނަދިފަތް، ރާނބާފަތް، އެއްކޮށްލާފައި ފިޔާކޮޅު ރަތްވީމާ ކިރުފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުންކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިގަތީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.