ގްރީން ބީންސްކަރީ

30 minutes

މަސް ފަދަ ތަކެތި ތެލުލާއިރު ބޭރުގައި ފުށްކޮޅެއް ހާކާފައި ތެލުލާށެވެ. އޭރުން ގަޔަށް ބުރައިގެނެއް ނުދާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފއި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ހިކނަދިފަތް، ރާނބާފަތް، އެއްކޮށްލާފައި ފިޔާކޮޅު ރަތްވީމާ ކިރުފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުންކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިގަތީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.