ގްރީން ބީންސްކަރީ

30 minutes

ރިހަ ކައްކާއިރު ހެލެނބެލި ހުތުގެ ބަދަލުގައި ހުތް އަނބު ކޮށާފައި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފއި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ހިކނަދިފަތް، ރާނބާފަތް، އެއްކޮށްލާފައި ފިޔާކޮޅު ރަތްވީމާ ކިރުފިޔަވައި ބާކީހުރިހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުންކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިގަތީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.