ޕެޕަރ ފިޝް

30 minutes

ތާޒާ މަހެއް ދެނެގަންނަން ބޭނުންނަމަ މަސްގަނޑަށް އިނގިލިން ފިއްތާލާށެވެ. ފާހަގަ ފެންނާކަށް ނުހުންނާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ޕެޕަރ ، ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުންހަލަމުން ދާށެވެ. ސޯސްކޮޅާއި ޕޭސްޓް ފިޔަވައި ބާކީ ހުރި ތަކެތި އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން( މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން) ބާކީ ދެބާޥަތް އެއްކޮށްފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.