ޕެޕަރ ފިޝް

30 minutes

ނޫޑްލްސް ޕެކެޓްގެ އެތެރޭގައި އޮންނަ ކުޑަ ޕެކެޓް ( ސޫޕް ޕެކެޓް ) އެއްލާ ނުލާށެވެ. މުގުރިހަ ނޫނީ ތަރުކާރީ ރިހައެއް ނޫނީ ތަރުކާރީގެ ބަތެއް ތައްޔާރުކުރާއިރު ބޭނުން ކުރުމުން ރަހަ މީރުވާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ޕެޕަރ ، ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުންހަލަމުން ދާށެވެ. ސޯސްކޮޅާއި ޕޭސްޓް ފިޔަވައި ބާކީ ހުރި ތަކެތި އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން( މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން) ބާކީ ދެބާޥަތް އެއްކޮށްފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.