ޕެޕަރ ފިޝް

30 minutes

މަޑުވެފައި ހުންނަ ކޯންފްލެކްސް މުރަނަ ކުރަން ބޭނުންނަމަ ބޭކިން ޓްރޭއަކަށް އަޅައިލުމަށްފަހު 10 މިނެޓް ވަންދެން އަވަނުން ހޫނު ކޮށްލާށެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ޕެޕަރ ، ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުންހަލަމުން ދާށެވެ. ސޯސްކޮޅާއި ޕޭސްޓް ފިޔަވައި ބާކީ ހުރި ތަކެތި އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން( މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން) ބާކީ ދެބާޥަތް އެއްކޮށްފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.