ޕެޕަރ ފިޝް

30 minutes

ކާފޫރު ތޮޅީގެ ތޮށިކޮޅު އެއްލާނުލާށެވެ. ސައި ނުވަތަ ކޮފީހަދަން ފެން ކައްކާއިރު ފެނުގެ ތެރެއަށް ލާށެވެ. ތަފާތު މީރު ރަހައެއް ދޭނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ ، ޕެޕަރ ، ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުންހަލަމުން ދާށެވެ. ސޯސްކޮޅާއި ޕޭސްޓް ފިޔަވައި ބާކީ ހުރި ތަކެތި އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން( މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން) ބާކީ ދެބާޥަތް އެއްކޮށްފައި ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.