ބޭކްޑް ބީންސް ކަރީ

30 minutes

ތަރުކާރީ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ފެން އުކާ ނުލާށެވެ. ބަތް ނުވަތަ ރިހަ ކައްކަން އެފެން ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އެފެނުގައި އެތައް ވިޓަމިނެއް އެކުލެވިގެން ވާނެއެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ، ހިކަނދިފަތް، މިރުސް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ކިރުފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިގަތީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.