ބޭކްޑް ބީންސް ކަރީ

30 minutes

ލުނބޯ ތޮށި އުކާނުލާ ކެރެޓް ޕީސް ފަދަ ތަކެތި ކައްކާއިރު ތޮށި ކުދިކޮށް ކޮށާލުމަށްފަހު ފެންގަނޑަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަހަ ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ، ހިކަނދިފަތް، މިރުސް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ކިރުފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިގަތީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.