ބޭކްޑް ބީންސް ކަރީ

30 minutes

ބިސް ގިރާއިރު ފަހަރަކު ބިހެއް ވަކިން ތައްޓަކަށް އަޅައިލުމަށްފަހު ގިރާ އެއްޗަށް އަޅާށެވެ. އެއީ ނުބައި ބިހެއް އެއްކުރެވިދާނެތީއެވެ.

ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާލާށެވެ. ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް ، ހިކަނދިފަތް، މިރުސް އެއްކޮށް އަޅާލާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުން ދާށެވެ. ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ކިރުފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިގަތީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ.