ތެލުލިމަސް

30 minutes

މަހުމޭ ނުވަތަ ކުކުޅު މޭ ކައްކާއިރު ކެއްކުމުގެ ކުރިން ކިރިފޮދަކަށް (ޕެކެޓް މިލްކް) ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން މަޑުވާލެއް ފަސޭހަވާނެއެވެ.

މިރުސް ، ލޮނު، އަސޭމިރުސް، ހުތް ، އެއްކޮށްލުމަށްފައި މަސްފޮތިތަކުގައި ހާކާލާފައި 15 މިނިޓް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮ އަޅާލުމަށްފަހު ކެކިގަތީމާ ފަހަރަކު4-5 ފޮތިމަސް އަޅާލާފައި ތެލުލާށެވެ.