ތެލުލިމަސް

30 minutes

ކްރީމް ވިޕް ކުރުމުގެ ކުރިން ކްރީމް ވިޕް ކުރާ ތަށި ކުޑަ އިރުކޮޅަކަށް ފުރިޖަށް ލާށެވެ.

މިރުސް ، ލޮނު، އަސޭމިރުސް، ހުތް ، އެއްކޮށްލުމަށްފައި މަސްފޮތިތަކުގައި ހާކާލާފައި 15 މިނިޓް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮ އަޅާލުމަށްފަހު ކެކިގަތީމާ ފަހަރަކު4-5 ފޮތިމަސް އަޅާލާފައި ތެލުލާށެވެ.