ތެލުލިމަސް

30 minutes

އެއްޗެއް ތެލުލާއިރު ތެޔޮގަނޑު ހޫނުވިތޯ ބަލަން ކުޑަ ޕާންކޮޅެއް ތެޔޮގަނޑު ތެރެއަށް ލާށެވެ. ބައިމިނެޓް ތެރޭގައި ޕާންކޮޅު ބްރައުން ވެއްޖިއްޔާ ތެޔޮގަނޑު ރަނގަޅު ވާނެއެވެ.

މިރުސް ، ލޮނު، އަސޭމިރުސް، ހުތް ، އެއްކޮށްލުމަށްފައި މަސްފޮތިތަކުގައި ހާކާލާފައި 15 މިނިޓް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮ އަޅާލުމަށްފަހު ކެކިގަތީމާ ފަހަރަކު4-5 ފޮތިމަސް އަޅާލާފައި ތެލުލާށެވެ.