ތެލުލިމަސް

30 minutes

ތާޒާ ޕާން ރީއްޗަށް ކަފަން ބޭނުންނަމަ 5 މިނެޓް ވަންދެން ފްރީޒަރުގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ނަގާފައި ކަފާލާށެވެ.

މިރުސް ، ލޮނު، އަސޭމިރުސް، ހުތް ، އެއްކޮށްލުމަށްފައި މަސްފޮތިތަކުގައި ހާކާލާފައި 15 މިނިޓް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮ އަޅާލުމަށްފަހު ކެކިގަތީމާ ފަހަރަކު4-5 ފޮތިމަސް އަޅާލާފައި ތެލުލާށެވެ.