ތެލުލިމަސް

30 minutes

ބޮޑެތިކޮށް ހުންނަ ލީކްސް އަށްވުރެ ކުދިކުދިކޮށް ހުންނަ ލީކްސްގެ ރަހަ މީރުވާނެއެވެ.

މިރުސް ، ލޮނު، އަސޭމިރުސް، ހުތް ، އެއްކޮށްލުމަށްފައި މަސްފޮތިތަކުގައި ހާކާލާފައި 15 މިނިޓް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ތަވާއުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ތެޔޮ އަޅާލުމަށްފަހު ކެކިގަތީމާ ފަހަރަކު4-5 ފޮތިމަސް އަޅާލާފައި ތެލުލާށެވެ.