ފަސްމީރު ރައިސް

23 minutes

ރެނދެއް ލާފައިވާ ބިހެއް ކައްކާނަމަ ބިސް ކައްކާ ފެންގަނޑުގެ ތެރެއަށް ކުޑަ ރާހުތް ފޮދެއް އަޅާފައި ކައްކާލާށެވެ. އޭރުން ރެނދު ބެދޭގޮތް ވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތްފިޔަވައި ބާކީހުރި ތަކެތި އެއްކޮށްފައި 1 މިނިޓް ވީމާ ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްފައި ރަހަ ހިފާވަރު ވީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.