ފަސްމީރު ރައިސް

23 minutes

ތަރުކާރީ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ފެން އުކާ ނުލާށެވެ. ބަތް ނުވަތަ ރިހަ ކައްކަން އެފެން ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އެފެނުގައި އެތައް ވިޓަމިނެއް އެކުލެވިގެން ވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތްފިޔަވައި ބާކީހުރި ތަކެތި އެއްކޮށްފައި 1 މިނިޓް ވީމާ ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްފައި ރަހަ ހިފާވަރު ވީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.