ފަސްމީރު ރައިސް

23 minutes

ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ތެލި ސަމްސާ އޫ ފަދަ ތަކެތި ޕޮލިޝް ކުރުމަށް ލުނބޯ ތޮށި އުނގުޅާލުމަށްފަހު ތާފަނާފެނުން ދޮވެލާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނވީމާ ފިޔާ ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް، ހިކިމޭބިސްކަދުރު އެއްކޮށް އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތްފިޔަވައި ބާކީހުރި ތަކެތި އެއްކޮށްފައި 1 މިނިޓް ވީމާ ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްފައި ރަހަ ހިފާވަރު ވީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.