ސޯޔާ ރައިސް

10 minutes

ކިއުކަމްބަރ ތާޒާކަންމަތީގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިކިކޮށްހުރި އަނދިރި ތަނެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ މިރުސް، ލީކްސް، ކެރެޓް އަދި ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުންބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.