ސޯޔާ ރައިސް

10 minutes

ހިކި މޭބިސްކަދުރު ކޮށާއިރު ވަޅީގެ މިޔައިގައި ކުޑަ ބަޓަރުކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. އޭރުން ކޮށަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ މިރުސް، ލީކްސް، ކެރެޓް އަދި ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުންބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.