ސޯޔާ ރައިސް

10 minutes

ފްރުޓް ކޭކުގެ ފުށްގަނޑު ހަދާއިރު 1 ސައިސަމްސާ ގްލޭޒިން އެއްކޮށްލާށެވެ. ވަރަށް މަޑުވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ މިރުސް، ލީކްސް، ކެރެޓް އަދި ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުންބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.