ސޯޔާ ރައިސް

10 minutes

މާމުއި މާބޮޑަށް އޮލަވެފައި ހުރިނަމަ މާމުއި ފުޅި ހޫނުފެން އެއްޗަކަށް ލާށެވެ. އޭރުން ފަސޭހައިން ދިޔާވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ މިރުސް، ލީކްސް، ކެރެޓް އަދި ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުންބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.