ސޯޔާ ރައިސް

10 minutes

އައިސް ކުކުޅު ޑީފްރޮސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ނެއްޓުމަށްފަހު ގްރިލް ރެކްމަތީގައި ބާއްވާށެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ މިރުސް، ލީކްސް، ކެރެޓް އަދި ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުންބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.