ބަތް ކާޖަޑު

20 minutes

ޕާރޓީތަކުގައި ސޭންޑްވިޗް ސާރވް ކުރާއިރު ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޓްރޭގައި ލެޓިއުސް ފަތް ފަތުރާލުމަށްފަހު ފަތްތަކުގެ މަތީގައި ސޭންޑްވިޗް އަތުރާލާށެވެ. ނޫންނަމަ ލެޓިއުސް ފަތް ހަނިދިގަށް ކަފާލުމަށްފަހު ސޭންޑްވިޗް މަތީގައި ފަތުރާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް، އެއްކޮށްފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ.ދެން ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބަތް އެއްކޮށް ލާށެވެ.