ބަތް ކާޖަޑު

20 minutes

ތަރުކާރީ ދޮންނައިރު ގިނައިރު ވަންދެން ފެނުގައި ނުބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް، އެއްކޮށްފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ.ދެން ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބަތް އެއްކޮށް ލާށެވެ.