ބަތް ކާޖަޑު

20 minutes

ޗޮކޮލެޓް ފަސޭހައިން ދިޔާ ކުރަން ބޭނުންނަމަ ކުދިކުދި ކުރުމަށްފަހު އެތެރެފުން ތަށްޓަކަށް އަޅާފައި ހޫނުފެން އެއްޗެއްގެ މަތީގައި ތަށި ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް، އެއްކޮށްފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ.ދެން ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ބަތް ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ބަތް އެއްކޮށް ލާށެވެ.