ވެޖްޓަބްލް ރައިސް

20 minutes

ކްރީމް ފުރިޖަށް ނުލާ ތާޒާކޮށް ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ކްރީމްފުޅި ނުވަތަ އެއަޅާފައި ހުރި ކޮންޓޭނަރ ފިނިފެން އެއްޗަކަށް ލުމަށްފަހު ފޮތިގަނޑަކުން މަތި ބަންދުކޮށްފައި ފޮތިގަނޑުގެ ކޮޅު ފެނުގައި ޖެހޭގޮތަށް ބަހައްޓާށެވެ. އަދި ދުވާލަކު ދެފަހަރު ފެން ބަދަލުކުރާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ކެޕްސިކަމް، މިރުސް، ލީކްސް، ކެރެޓް، ތޮޅި، ލޮނު. ރީނދޫ އެއްކޮށްފައި ރޯފިލަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.