ވެޖްޓަބްލް ރައިސް

20 minutes

ވިޕްޑް ކްރީމް ނެތްނަމަ ބިހެއްގެ ހުދުބަޔާއި 3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ އައިސިންގ ޝުގަރ އެއްކޮށް ހަރުވަންދެން ގިރާލާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ކެޕްސިކަމް، މިރުސް، ލީކްސް، ކެރެޓް، ތޮޅި، ލޮނު. ރީނދޫ އެއްކޮށްފައި ރޯފިލަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.