ވެޖްޓަބްލް ރައިސް

20 minutes

ކެރެޓް ފަދަ ތަރުކާރީ ތާޒާކަންމަތީ ބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ކޮތަޅުން ނަގާފައި އަނދިރި ތަނެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ކެޕްސިކަމް، މިރުސް، ލީކްސް، ކެރެޓް، ތޮޅި، ލޮނު. ރީނދޫ އެއްކޮށްފައި ރޯފިލަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.