ވެޖްޓަބްލް ރައިސް

20 minutes

ބިސް ގިރާއިރު ފަހަރަކު ބިހެއް ވަކިން ތައްޓަކަށް އަޅައިލުމަށްފަހު ގިރާ އެއްޗަށް އަޅާށެވެ. އެއީ ނުބައި ބިހެއް އެއްކުރެވިދާނެތީއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ކެޕްސިކަމް، މިރުސް، ލީކްސް، ކެރެޓް، ތޮޅި، ލޮނު. ރީނދޫ އެއްކޮށްފައި ރޯފިލަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.