ވެޖްޓަބްލް ރައިސް

20 minutes

އައިސް ކިއުބް ހަދާއިރު ކައްކާ ހިހޫކޮށްފައި ހުންނަ ފެނުން ހަދާށެވެ. އޭރުން ގަނޑުވާލެއް އަވަސްވެފައި ސާފު ވާނެއެވެ. ޖެލީ ތައްގަނޑަށް އަޅާފައި ނައްޓާލުމުގެ ކުރިން ޖެލީ ތަށި ހޫނުފެނަށް ލާފައި ( އެތެރެއަށް ފެން ނޭޅޭގޮތަށް ) ޖެލީ ނައްޓާލާށެވެ. ނައްޓަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާ، ކެޕްސިކަމް، މިރުސް، ލީކްސް، ކެރެޓް، ތޮޅި، ލޮނު. ރީނދޫ އެއްކޮށްފައި ރޯފިލަންދެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ރޯފިލުމުން ބަތްކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.